Sökning: "Bedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 7534 uppsatser innehållade ordet Bedömning.

 1. 1. “Förvaltningsrätten finner inte skäl att frångå läkarnas samstämmiga bedömning” - En studie om uttryck för makt i psykiatrisk tvångsvård.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Helena Eklund; Catherine Laska; [2024-03-19]
  Nyckelord :Psykiatrisk tvångsvård; psykiatri; makt; kategoriseringar; avvikelse; normalitet; trovärdighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och förstå hur makt uttrycks och utövas i bedömningar om behov av psykiatrisk tvångsvård. Frågeställningar i studien berör hur sociala kategoriseringar kommer till uttryck, hur föreställningar om normalitet och avvikelse uttrycks och hur uttryck för makt syns i språkliga formuleringar. LÄS MER

 2. 2. "Gårdsförsäljning av alkoholdrycker - en unionsrättslig klurighet  En analys av lagförslaget i SOU 2021:95 och utredarens unionsrättsliga slutsatser"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isaac Juris; [2024-02-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I december 2021 överlämnade den så kallade Gårdsförsäljningsutredningen sitt betänkande till statsrådet Lena Hallengren. Utredaren hade fått i uppdrag att, bland annat, utreda möjligheterna för att införa gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker, under förutsättning att Systembolagets monopol säkras. LÄS MER

 3. 3. "Vem vinner i Arbetsdomstolen?  En empirisk undersökning av fördelningen av rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med fokus på arbetstvister om ogiltiga avsked och uppsägningar"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tyra von Mentzer; [2024-02-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med anledning av den kritik som riktades mot Arbetsdomstolen för ett antal år sedan avseende bristande förutsebarhet i domstolens fördelning av rättegångskostnader uttalade den dåvarande ordföranden för Arbetsdomstolen att en omfattande genomgång av domstolens domskäl behövde genomföras för att besvara kritiken. Syftet med denna uppsats har varit att genomföra en del av den omfattande genomgång som den dåvarande ordföranden efterfrågade och därigenom undersöka hur Arbetsdomstolen tillämpar 18 kap. LÄS MER

 4. 4. Förseningsvite vid obefogade hävningsförklaringar i entreprenadavtal

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jacob Eberil; [2024-02-16]
  Nyckelord :Obefogad hävningsförklaring; Hävning; Förseningsvite; Entreprenadavtal; Avtalsbrott; AB 04;

  Sammanfattning : Förseningsvitet kan löpa fram till dess att beställaren befogat mothäver entreprenadavtalet inom skälig tid Hävning av ett entreprenadavtal utgör en synnerligen radikal åtgärd. Trots det förekommer det att entreprenörer, som själva är försenade i förhållande till avtalade tider, häver avtalet obefogat, det vill säga utan grund. LÄS MER

 5. 5. Avsaknaden av ett barnrättsperspektiv? - Om barnrättsperspektivet i tvister som rör vårdnad och umgänge

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alice Andersson; [2024-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen är baserad på kritisk teori och tar avstamp i den rapport som presenterades av FN:s barnrättskommitté i februari 2023. Med grund i rapporten undersöks barnrättsperspektivet i tvister rörande vårdnad av barn samt umgänge med barn. LÄS MER