Sökning: "betyg"

Visar resultat 1 - 5 av 1955 uppsatser innehållade ordet betyg.

 1. 1. Gymnasieelevers motiv till att läsa svenska som andraspråk. En kvalitativ studie om elevers resonemang kring valet att läsa sva på gymnasiet och deras erfarenheter av flerspråkighet i klassrummet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anders Bertilsson; [2024-01-31]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; sva; flerspråkighet; val;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker vilka motiv som ligger bakom gymnasieelevers val att läsa ämnet svenska som andraspråk, sva, och vilka erfarenheter de har med flerspråkighet i klassrummet. Studien har en fenomenologisk ansats där elevernas livsvärldar och dess språkliga repertoarer anses påverka elevernas beslut och förhållningsätt (Busch 2017). LÄS MER

 2. 2. “Vadå jag är jättebra bra på att orientera, jag ska ha ett A” - : En studie om likvärdig bedömning inom ämnet idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Robert Matevski; [2024]
  Nyckelord :betyg; bedömning; lärande; idrott;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks idrottslärares problematik att kunna bedöma likvärdigt inom ämnet idrott och hälsa. Detta har medfört att betyg inte sätts konsekvent och likvärdigt. En kvalitativ undersökning har gjorts bestående av intervjuer med ett antal idrottslärare, till hur dem förhåller sig till likvärdig bedömning. LÄS MER

 3. 3. Prövning i idrott och hälsa 1 : Diskrepans bidrar till underminering av rättvis och likvärdig bedömning.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Michael Österman; [2024]
  Nyckelord :Assessment; equitable assessment; equivalent; examination; fair; grading; PE; Physical Education; physical education and health.; Bedömning; betyg; betygsättning; idrott och hälsa; likvärdigt; prövning; rättvist.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prövningar i idrott och hälsa tycks ha ökat de senaste åren och att utforma en prövning i idrott och hälsa som ger förutsättningar att sätta ett rättvist, likvärdigt och rättssäkert betyg kan upplevas som en utmaning. Inte minst då det finns en avsaknad av såväl forskning på området som vägledande riktlinjer att förhålla sig till. LÄS MER

 4. 4. Fattar du frågan? : En analys av nationella provet i matematik ur ett andraspråksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Lisa Mattola; [2024]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; Läsbarhet; LIX; Nationella prov; Matematik;

  Sammanfattning : Andraspråksinlärare har generellt sett lägre betyg i matematik än elever med svenska som modersmål. Syftet med studien är att undersöka vilka språkliga utmaningar som andraspråksinlärare och andra elever med lässvårigheter möter när de skriver nationella prov i matematik. LÄS MER

 5. 5. "Det är troligen så" : En studie i andraspråksinlärares användning av modalitetsmarkörer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Fredrik Birgersson; [2024]
  Nyckelord :modalitetsmarkörer; andraspråkselever; SFG; nationella prov; modala hjälpverb; interpersonella adverbial;

  Sammanfattning : Modalitetsmarkörer används för att uttrycka bland annat värderingar och åsikter för påståenden i satser. I föreliggande studie är huvudsyftet att undersöka om det finns en relation mellan andraspråkselevers användning av modalitetsmarkörer och deras betyg. LÄS MER