Närvarande möjliggörare eller begränsad helikopterlärare.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Fritidshemmet ska enligt ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet” (Lgr22, 2022, s.25) stimulera barnens utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Barn behöver dels ges utrymme att vara sina egna aktörer med tillräckligt mycket fri tid och fri lek. Fritiden kan på så sätt upplevas som glädjerik och meningsfull. Samtidigt behöver barnen genom lärarnas olika förhållningssätt och interaktion utmanas och inspireras mot utveckling och lärande samt stöttas i det sociala relationsarbetet. Detta kan beskrivas som ett mångfacetterat uppdrag, där lärare medvetet behöver inta olika didaktiska positioner för att stödja barns aktörskap. Syftet med denna studie är att undersöka vilka förhållningssätt som lärare i fritidshem intar i relation till barns lek, hur de i sitt förhållningssätt skapar utrymme för lek och vidare agerar för att berika barns utveckling i relation till leken. Med utgångspunkt i syfte och frågeställningar har vi valt att i tidigare forskning fördjupa oss i lärares förhållningssätt och lärande genom lek, då dessa ständigt återkommer i relation till varandra i både teori och praktik. Studien ramas in av barndomssociologiska utgångspunkter för att synliggöra och fördjupa förståelsen av lärarnas tankar och praktik. Analysens metodval består av intervjuer och observationer. Dessa genomfördes på tre fritidshem på två olika skolor. Sammantaget intervjuades åtta lärare och observationer genomfördes på alla närvarande lärare i samtliga fritidshem. Slutsatsen är att lärarnas syn på lek präglas av egen uppväxt, erfarenhet, personlighet och utbildning. Lärarna värdesätter och ger utrymme för leken i sin egen rätt samtidigt som de lyfter den som ett viktigt medel för lärande. Synen på lek påverkar lärarnas förhållningssätt. De förhållningssätt som synliggjorts genom analys är möjliggörare, närvarande men inte deltagande, övervakare, medvetet frånvarande och delaktig vid behov. Lärarna möter fritidshemmets uppdrag genom flexibilitet och skapar utrymme för lek genom att pendla mellan dessa positioner. Parallellt påverkas verksamheten av ramfaktorer som begränsar lärarna i deras förhållningssätt, vilket också leder till att lärarnas möjligheter till att skapa utrymme för lek minskar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)