Sökning: "enkla"

Visar resultat 1 - 5 av 1896 uppsatser innehållade ordet enkla.

 1. 1. Urbana dödsfällor? - En jämförande demografisk studie av stad/landsbygd i Sverige år 1750–1800 med hänsyn till teorin ”urban graveyard”

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tommy Andersson; [2022-02-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förindustriella städer var under tidigmodern tid ofta smutsiga, osanitära, trångbodda platser där sjukdomar lätt kunde härja med hög dödlighet som resultat. Trots detta fanns en attraktionskraft i städerna. LÄS MER

 2. 2. Formen på de Eulerska talen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Fredrik Levin; [2022]
  Nyckelord :Eulerska tal; Eulerska polynom; reella rötter; inflätning; unimodalitet;

  Sammanfattning : Detta arbete tittar på rötter till de Eulerska polynomen. Dessa polynom har starka kopplingar till den enumerativa kombinatoriken. Polynomens koefficienter, de Eulerska talen, har kopplingar till många andra delar av matematiken. Arbetet jämför egenskaper med binomialkoefficienterna i både beteckning och beräkning. LÄS MER

 3. 3. Real-time Control Modelling and Output Signal Data Analysis Based on the Stewart Platform

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Junhao Cui; [2022]
  Nyckelord :Prosthesis; Stewart platform; Simulation; PID control; Kalman filter; Protes; Stewart-plattform; Simulering; PID-kontroll; Kalman-filter;

  Sammanfattning : Around 40 million people around the world have amputated parts of their bodies. Prostheses are widely used to support their daily behavior. However, about 35% of amputees refuse to use the prostheses due to comfort problems. SocketSense is an EU research project that aims to improve the situation. LÄS MER

 4. 4. Vilka arbetsmetoder främjar och upprätthåller kreativitet hos virtuella team : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sandra Andrén; Younan Slivo; [2022]
  Nyckelord :Creativity; creative climate; communication; teams; virtual teams and virtual work environment; Kreativitet; kreativt klimat; kommunikation; team; virtuella team och virtuell arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv är förmågan till anpassning en vital egenskap. Organisationens strävan efter stabilitet, konkurrenskraft och utveckling utgör motiv till anpassning av olika slag. LÄS MER

 5. 5. Distributed Relay/Replay Attacks on GNSS Signals

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Malte Lenhart; [2022]
  Nyckelord :Global Navigation Satellite System GNSS ; Spoofing; Relay Replay Attack; Software Defined Radio SDR ; Security; Satellitnavigeringssystem; Spoofing; Relay Replay Attack; Software Defined Radio SDR ; Säkerhet;

  Sammanfattning : In modern society, Global Navigation Satellite Systems (GNSSs) are ubiquitously relied upon by many systems, among others in critical infrastructure, for navigation and time synchronization. To overcome the prevailing vulnerable state of civilian GNSSs, many detection schemes for different attack types (i.e. LÄS MER