Sökning: "Brottsförebyggare"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Brottsförebyggare.

 1. 1. Revisorns roll som brottsförebyggare

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Eliasson; Vendela Nilsson; [2023-08-10]
  Nyckelord :Revision; Ekobrott; Brottsförebyggare; Intressenter; Revisorns roll;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I samband med att revisionsplikten togs bort finns det en diskussion kring huruvida ekonomisk brottslighet ökar eller inte. Revisorns roll som brottsförebyggare blir därför allt mer intressant och vilken påverkan de har inom ämnet. LÄS MER

 2. 2. Är skolan brottsförebyggande? ­ en explorativ studie om samverkan kring ungdomskriminallitet i skolan.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Marie Aregius; Helen Karlsson; [2007]
  Nyckelord :samverkan; brottsförebyggare; lärare;

  Sammanfattning : Vi kommer att på ett explorativt sätt beskriva hur skolans ledning, lärare och polis samverkar i sina insatserrörande brottslighet i skolan och de faktorer som de berörda parterna anser ha betydelse för att människorutvecklar ett brottsligt beteende. Studien har även syftet att undersöka om rektorer och lärare identifierar sig medden brottsförebyggande rollen och vad det i sådana fall kan innebära. LÄS MER

 3. 3. Revisorns roll som brottsförebyggare – Hur förebygger och hur skulle revisorer kunna bli bättre på att förebygga ekobrott?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Strauss; Kristina Andersson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Brottsbekämpande myndigheter, som exempelvis Ekobrottsmyndigheten (EBM), har svårt att förebygga ekobrott eftersom de befinner sig långt ifrån där brotten begås. EBM försöker förmedla sin kunskap till aktörer som befinner sig närmare företagen för att på så vis få till stånd ett brottsförebyggande arbete. LÄS MER

 4. 4. Piteås brottsförebyggande drogarbete i samverkan för ungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Polisutbildningen

  Författare :Johan Westbom; [2004]
  Nyckelord :Brottsoffer och Brottsförebyggande arbete;

  Sammanfattning : Jag valde att skriva om det lokala brottsförebyggande drogarbete som bedrivs i Piteå. Detta ämne valde jag på grund av ämnets aktualitet och för att samtidigt få en inblick i skolan, socialtjänsten och polisen på den ort jag sedan ska genomföra min aspiranttjänstgöring. LÄS MER