Har hållbarhetslagen förbättrat företagens hållbarhetsrapporter? - En jämförelse av kvaliteten på hållbarhetsrapporter innan och efter införandet av obligatorisk hållbarhetsrapportering

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Examensarbetets titel: Har hållbarhetslagen förbättrat företagens hållbarhetsrapporter? - En jämförelse av kvaliteten på hållbarhetsrapporter innan och efter införandet av obligatorisk hållbarhetsrapportering Seminariedatum: 17 januari 2020 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Erika Larsson och Sara Palmér Handledare: Rolf Larsson Fem nyckelord: Hållbarhetslagen, kvalitet, hållbarhetsrapport, obligatorisk rapportering, reglering. Syfte: Regeringen ämnar att hållbarhetslagen ska ge mer information om företags hållbarhetsarbete. Däremot anger forskning att kvantitet inte motsvarar kvalitet och att det saknas bevisning att regleringen påverkar kvaliteten på hållbarhetsrapporter. Studiens syfte är således att undersöka hur införandet av hållbarhetslagen har påverkat kvaliteten på hållbarhetsrapporter i svenska företag. Metod: I syfte att samla in data och kunna besvara syftet har den kvantitativa metoden innehållsanalys använts. Innehållsanalysen tar sin utgångspunkt i CONI-modellen som är en kategoriseringsmodell där information från hållbarhetsrapporter kodas och poängsätts av författarna. Vidare utfördes en hypotesprövning för att undersöka huruvida resultatet kan generaliseras till hela populationen. Teoretiska perspektiv: Teoretiska referensramen som används i studien är legitimitetsteorin och intressentteorin. Teorierna används för att analysera insamlad data. Empiri: Empirin består av en analys och tolkning av hållbarhetsrapporter från 30 slumpmässigt valda svenska företag. Räkenskapsåren som studerats är 2016 och 2018 och studien är således en jämförelse före och efter införandet av lagen. Resultat: Samtliga hållbarhetsrapporter har ökat i kvalitet mellan år 2016 och år 2018. Ökningen har skett inom alla olika branscher och resultatet uppnår en signifikansnivå på 0,000. Således har införandet av hållbarhetslagen i Sverige har lett till högre kvalitet på hållbarhetsrapporter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)