Sökning: "european convention for human rights"

Visar resultat 1 - 5 av 339 uppsatser innehållade orden european convention for human rights.

 1. 1. Yttrandefrihet inom ramen för lojalitetsplikt - Arbetstagarens rätt att använda sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma And; [2021]
  Nyckelord :Lojalitetsplikt; yttrandefrihet; sociala medier; kritikrätt; tystnadsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Social media is getting more and more integrated in our society and our daily life. It is a big platforme where individuals easily can express their feelings and thoughts. This essay aims to examine the social media's importance connected to the labour market. LÄS MER

 2. 2. Surrogatmoderskap i svensk rätt - Om surrogatmoderskap i svensk rätt och kriminalisering av surrogatförmedling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Zakariasson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; surrogatmoderskap; surrogatförmedling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om surrogatmoderskap har under det senaste året aktualiserats bland annat med anledning av två domar från Högsta domstolen. Domarna rörde erkännande av utländsk dom i syfte att fastställa rättsligt föräldraskap i Sverige för tilltänkta föräldrar till barn födda genom surrogatarrangemang. LÄS MER

 3. 3. The Necessity of a Broader Discussion on Domestic Violence - An European Legislative View : A legal analysis of the Directive 2012/29/EU, The European Convention on Human Rights, United Nations Declaration on Elimination of Violence against Women and the Istanbul Convention on Violence Against Women

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Lorrayne Tentoni; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Domestic Violence and Gender Violence impact every society on many different layers, loss of capability of work, traumas, and economical losses are amongst the most talked issues. Domestic Violence is not exclusively a violence in which the perpetrator is a male and the victim is a female and they live as a married couple. LÄS MER

 4. 4. "Make Orwell Fiction Again" - Den nya lagen om hemlig dataavläsning i förhållande till rättssäkerhet samt rätt till integritet och privatliv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Ramazanzadeh Darabad; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I år trädde lag (2020:62) om hemlig dataavläsning i kraft, vilket gav de brottsbekämpande myndigheterna befogenhet att i hemlighet avlyssna och läsa data. Denna uppsats kommer att försöka ge läsaren en förståelse av själva lagen och dess innebörd, för att sedan analysera lagen. LÄS MER

 5. 5. Copyright implications of computer-generated imagery using the likeness of real people

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emmi Leinonen; [2020]
  Nyckelord :Copyright law; Parody; CGI; personality rights;

  Sammanfattning : The Universal Declaration of Human Rights article 27 shows that copyright law has two functions. ‘everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits. LÄS MER