Sökning: "european convention for human rights"

Visar resultat 1 - 5 av 317 uppsatser innehållade orden european convention for human rights.

 1. 1. Surrogatmoderskap i svensk rätt - Om surrogatmoderskap i svensk rätt och kriminalisering av surrogatförmedling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Zakariasson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; surrogatmoderskap; surrogatförmedling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om surrogatmoderskap har under det senaste året aktualiserats bland annat med anledning av två domar från Högsta domstolen. Domarna rörde erkännande av utländsk dom i syfte att fastställa rättsligt föräldraskap i Sverige för tilltänkta föräldrar till barn födda genom surrogatarrangemang. LÄS MER

 2. 2. The Necessity of a Broader Discussion on Domestic Violence - An European Legislative View : A legal analysis of the Directive 2012/29/EU, The European Convention on Human Rights, United Nations Declaration on Elimination of Violence against Women and the Istanbul Convention on Violence Against Women

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Lorrayne Tentoni; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Domestic Violence and Gender Violence impact every society on many different layers, loss of capability of work, traumas, and economical losses are amongst the most talked issues. Domestic Violence is not exclusively a violence in which the perpetrator is a male and the victim is a female and they live as a married couple. LÄS MER

 3. 3. Substantively Close, Legislatively Afar: Disparities between Citizens and Permanent Residents in Georgia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nika Arevadze; [2020]
  Nyckelord :equality; discrimination on the ground of nationality; non-citizens; permanent residents; International Human Rights; European Convention on Human Rights; Georgia; exclusionary legislation.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis explores the legal position of permanent residents as compared to that of citizens in the case study of Georgia. With this aim, the thesis first examines the general legal system of the case study and delves into its sphere-specific regulations, which restrict access to different areas of life to permanent residents. LÄS MER

 4. 4. Signalspaning i Sverige och USA : En komparativ studie av skyddet för den personliga integriteten vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marlene Wiklund; [2020]
  Nyckelord :signals intelligence; foreign intelligence; NSA; FRA; national security; FISA; comparative law; comparative method; signalspaning; försvarsunderrättelseverksamhet; personlig integritet; FRA; NSA; FISA; nationell säkerhet; EKMR; komparativ rätt; komparativ metod; USA; elektronisk kommunikation;

  Sammanfattning : The need to collect electronic communications for foreign intelligence purposes has increased in the past two decades, primarily due to the increase of international threats such as terrorism and proliferation of weapons of mass destruction. Meanwhile, digitalization and technical innovation have given rise to new possibilities for government surveillance and expanded the scope of the types of communications that may be collected. LÄS MER

 5. 5. Att bära eller inte bära slöja, en fri- och rättighet? - En undersökning av slöjförbudet och konstruktionen av den muslimska kvinnan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nora Fatih; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; statsrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay is inspired by the debate in Sweden today, about whether a ban on veiling should be introduced in the Swedish preschools and elementary schools. With a criminal-law perspective, this essay examines motions filed by political advocates for a ban and evaluates the compatibility of their arguments to Nils Jareborg's and Claes Lernestedt's criminalization principles. LÄS MER