Sökning: "Konsekvenser av arbetslöshet"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Konsekvenser av arbetslöshet.

 1. 1. The role of age for the relationship between unemployment and well-being : A comparative study across different welfare state regimes

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Arezo Rezvani; [2023]
  Nyckelord :Unemployment; social exclusion; well-being; happiness; welfare regimes; gender regimes; gender roles; Arbetslöshet; social exkludering; välbefinnande; lycka; välfärdsregimer; könsregimer; könsroller;

  Sammanfattning : ABSTRACT  Aims:  While the relationship between unemployment and well-being is widely acknowledged, there has been little exploration of its consequences for older workers. It is also less clear whether this relationship differs between welfare states characterized by varying levels of social protection for the unemployed. LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser av hushållens höga skuldsättning : Bostadslån ur banktjänstemäns perspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Filippa Bothin; Filippa Fourén; [2023]
  Nyckelord :Housing Loan; Debt Ratio; Financial Stability; Household Economy; Interest Rate Sensitivity; Bostadslån; Skuldkvot; Finansiell stabilitet; Hushållsekonomi; Räntekänslighet;

  Sammanfattning : Bostadspriserna har stigit markant under de senaste åren och till följd av detta har hushållen varit tvungna att ta på sig stora skulder. Svenska hushåll tar därför ständigt större lån och fler bostadslåntagare uppvisar högre skuldkvot och belåningsgrad än tidigare. LÄS MER

 3. 3. Krympa smart : Konsekvenser och strategier vid långvarig befolkningsminskning

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jesper Helén; [2022]
  Nyckelord :population decline; shrinking geographies; rightsizing; urban planning; befolkningsminskning; krympande geografier; stadsplanering;

  Sammanfattning : Från 1970 fram till 2020 har 117 av Sveriges 290 kommuner haft en minskad befolkning. Trots att det är så pass många kommuner som har en minskande befolkning är det inte ett ämne man generellt sett pratar om i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Våld som livsstressor och orsak till psykisk ohälsa : En kvantitativ studie om våldets konsekvenser.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rikard Latvala; [2022]
  Nyckelord :violence; life stressors; mental illness; kasam; Intersectionality.; våld; livsstressorer; psykisk ohälsa; KASAM; Intersektionalitet;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna uppsats är att kartlägga om och vilka kopplingar som finns mellan våldsutsatthet, psykisk ohälsa samt de sociala konsekvenser som våldet samt den psykiska ohälsan har. Studien är formulerad som en enkät och frågorna är formulerade efter en tematisk analys av tidigare forskning i ämnet samt genom KASAM frågor. LÄS MER

 5. 5. "Malmö måste sluta vara generösare med försörjningsstöd" : En kritisk diskursanalys som synen på försörjningsstöd och bidragstagare i svenska tidningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sana Al-Salih; Maja Lindbom; [2022]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; Financial aid; Foreign-born individuals; Recipients; Stigmatization.; Arbetslöshet; Bidragstagare; Kritisk diskursanalys; Stigmatisering; Utrikesfödda.;

  Sammanfattning : Syftet med denna c-uppsats är att belysa den diskurs som finns kring ekonomiskt bistånd och individer som erhåller försörjningsstöd i Svenska tidningar. Vidare är det av intresse att undersöka vad diskursen kan få för konsekvenser för individerna i fråga. Metoden som användes för att besvara syftet är kritisk diskursanalys. LÄS MER