Sökning: "Statsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet Statsrätt.

 1. 1. En exklusiv vågbrytare mot den positiva integrationens svallvågor? – En studie av direktiv 2009/81/EG:s påverkan på tillämpningen av artikel 346(1)a FEUF

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Pontus Andersson; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; Statsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den europeiska gemenskapen inom försvars-och säkerhetsfrågor rör sig allt mer ifrån transnationellt samarbete mot federal integration. Parallellt med denna utveckling identifieras på EU-nivå i dagsläget dessutom en rad nya säkerhetspolitiska utmaningar som både unionen och medlemsstaterna till stor del är överens om att hantera gemensamt. LÄS MER

 2. 2. Brottsbekämpning och personlig integritet – EU-rättens inverkan på datalagring i svensk och tysk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marie Tinggren Göthe; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; komparativ rätt; statsrätt; datalagring; elektronisk kommunikation; personlig integritet; brottsbekämpning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis aims at providing an in-depth study of the balancing act made by the Swedish legislator between the rights to privacy and data protection on the one hand, and the retention of data generated in connection with the provision of publicly available electronic communications networks on the other hand. The latter aspect is something that is made in order to ensure that the data are available for law enforcement agencies for the purpose of the investigation of potential crime. LÄS MER

 3. 3. Beskattning vid avyttring av bostad för privatpersoner - Avsedd effekt av lagstiftningen eller bristande förutsebarhet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Tilander; [2021]
  Nyckelord :allmän rättslära en. jurisprudence ; arbetsrätt en. labour law ; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt en. banking law ; boenderätt; civilrätt en. private law ; EU-rätt en. EU law ; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt en. fiscal law ; folkrätt en. public international law ; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; immaterialrätt; internationell privaträtt en. private international law ; IT-rätt; komparativ rätt en. comparative law ; konkurrensrätt; processrätt en. civil procedure eller criminal procedure ; rättsekonomi en. law and economics ; rättshistoria en. legal history ; rättssociologi; rättsvetenskap en. law ; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt en. social and welfare law ; statsrätt; straffrätt en. criminal law ; transporträtt; utrikeshandelsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : "House flipping” som innebär att man förvärvar, renoverar och sedan säljer bostäder med vinst har blivit alltmer populärt i dagens samhälle. Detta har lett till att en osäkerhet kring beskattningskonsekvenserna för privatpersoner har vuxit fram. LÄS MER

 4. 4. Att bära eller inte bära slöja, en fri- och rättighet? - En undersökning av slöjförbudet och konstruktionen av den muslimska kvinnan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nora Fatih; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; statsrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay is inspired by the debate in Sweden today, about whether a ban on veiling should be introduced in the Swedish preschools and elementary schools. With a criminal-law perspective, this essay examines motions filed by political advocates for a ban and evaluates the compatibility of their arguments to Nils Jareborg's and Claes Lernestedt's criminalization principles. LÄS MER

 5. 5. Bör medlemskap i terroristorganisationer kriminaliseras? - En redogörelse för terroristmedlemmars föreningsfrihet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marianna Nasr; [2020]
  Nyckelord :Statsrätt; Konstitutionell rätt; Föreningsfrihet; Terroristorganisationer; Terroristmedlemmar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sveriges terrorhotnivå ligger på en fortsatt förhöjd risk enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT). Terrorism och terroristorganisationer upplevs som ett hot mot samhället och den svenska regeringen vill motverka terrorismen genom att motverka terroristorganisationernas organisationsrätt. LÄS MER