Sökning: "disadvantages of information system"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden disadvantages of information system.

 1. 1. Triage på smådjursakuten : en enkätstudie om triageskalor och användning av triageprotokoll

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Gylesjö; Petra Holmberg; [2020]
  Nyckelord :akutvård; djuromvårdnad; djursjukskötare; smådjur; standardisering; triage; triageskalor; triagesystem; triageprotokoll;

  Sammanfattning : Triage är en viktig process för att flödet på akutmottagningen ska fungera. Det finns triagesystem beskrivna för smådjur, exempelvis Veterinary Triage List som använder sig av en femgradig färgskala för att sortera patienterna. LÄS MER

 2. 2. En teoretisk granskning av ekonomiska, energioch miljömässiga för- och nackdelar med mesofil rötning av avloppsslam : Fallstudie på Rättviks avloppsreningsverk

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Maria Lundgren; [2020]
  Nyckelord :avloppsreningsverk; rötning; biogas;

  Sammanfattning : Inom VA-branschen ökar energi- och miljömedvetenheten. Detta har lett till en önskan om att ta vara på resursinnehållet i avloppsslammet, vilket kan tas tillvara genom rötning. Men precis som andra slambehandlingsmetoder har rötning flera olika föroch nackdelar. LÄS MER

 3. 3. Effektiv mobilitet i den Smarta staden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Amanda Bellborn; Viktoria Björnberg; [2020]
  Nyckelord :Smarta städer; ITS; mobilitet; IoT; Smart Cities; mobility; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : About 85% of Sweden’s population live in a city, which have resulted in great amounts of traffic in the cities. To deal with the increasing traffic, decrease the disadvantages that the traffic creates and achieve effective mobility ITS, Intelligent transport system, and IoT, internet of things applications offer digital tools to solve the rising issues. LÄS MER

 4. 4. Att leva med diabetes mellitus typ 1 : Ur unga vuxnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Stefan Lindpalm; Angela Srdic Yackob; [2020]
  Nyckelord :Young adult; Diabetes mellitus type 1; Experience; Living with; Unga vuxna; Diabetes mellitus typ 1; Upplevelse; Leva med;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 klassas idag som ett globalt folkhälsoproblem. Det är en obotlig autoimmun sjukdom som oftast framträder i ung ålder. Det största ansvaret ligger på individen att sköta sin egenvård för att undvika akuta och sena komplikationer. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of alternative packaging for solid oral dosage forms

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Lukas Luggin; [2020]
  Nyckelord :pharmaceutical packaging; blister packaging; animal health industry; alternative solution; packaging innovation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Aluminum blisters are a widely used packaging type in the pharmaceutical industry, including Elanco Animal Health Inc., a major player in the animal health business. Excellent barrier properties and convenience of usage to the consumers make it an ideal solution. LÄS MER