Sökning: "disadvantages of information system"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade orden disadvantages of information system.

 1. 1. Värmekameror för extern detektion – En fallstudie av värmekameror och tillämpningen vid kulturhistorisk bebyggelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Johan Green Pettersson; Erik Söderling; [2021]
  Nyckelord :Extern detektion; värmekamera; kulturhistorisk bebyggelse; trähusbebyggelse External detection; thermal camera; cultural heritage buildings; wooden houses; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det finns flertalet olika externa detektionssystem som kan tillämpas vid kulturhistorisk bebyggelse. Värmekameror är en detektionslösning som kan användas, dock råder brist på tillgänglig dokumentation gällande hur de tillämpas och fungerar i dessa områden. LÄS MER

 2. 2. On-Site Regeneration of Granular Activated Carbon : A literature study, comparison and assessment of different regeneration methods to find potential on-site regeneration method in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Chinmay Mishra; [2021]
  Nyckelord :Granular Activated Carbon; GAC On-site Regeneration; Cost Estimation Analysis; GAC Chemical Regeneration;

  Sammanfattning : In this thesis project, different existing granular activated carbon regeneration methods/technologies are assessed based on existing literature. The project aims to identify and analyse the method with the highest on-site regeneration potential by using the Himmerfjärdsverket wastewater treatment plant as a reference and performing a cost estimation analysis. LÄS MER

 3. 3. Det perfekta spaltstallet för slaktungnöt : ett hjälpmedel för framtida nötköttsproduktion i Sverige

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Lukas Danielsson; [2020]
  Nyckelord :spaltstall; slaktungnöt; effektiv; tjuruppfödning;

  Sammanfattning : Idag är lantbruket en pressad bransch som kämpar med stigande markpriser, dyra maskiner och ständig konkurrens om konsumenternas uppmärksamhet från andra marknader som inte producerar livsmedel på samma villkor som vi i Sverige. Inte minst påverkad av den senast nämnda är nötköttbranschen då stora mängder nötkött importeras och konsumeras. LÄS MER

 4. 4. Triage på smådjursakuten : en enkätstudie om triageskalor och användning av triageprotokoll

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Gylesjö; Petra Holmberg; [2020]
  Nyckelord :akutvård; djuromvårdnad; djursjukskötare; smådjur; standardisering; triage; triageskalor; triagesystem; triageprotokoll;

  Sammanfattning : Triage är en viktig process för att flödet på akutmottagningen ska fungera. Det finns triagesystem beskrivna för smådjur, exempelvis Veterinary Triage List som använder sig av en femgradig färgskala för att sortera patienterna. LÄS MER

 5. 5. En teoretisk granskning av ekonomiska, energioch miljömässiga för- och nackdelar med mesofil rötning av avloppsslam : Fallstudie på Rättviks avloppsreningsverk

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Maria Lundgren; [2020]
  Nyckelord :avloppsreningsverk; rötning; biogas;

  Sammanfattning : Inom VA-branschen ökar energi- och miljömedvetenheten. Detta har lett till en önskan om att ta vara på resursinnehållet i avloppsslammet, vilket kan tas tillvara genom rötning. Men precis som andra slambehandlingsmetoder har rötning flera olika föroch nackdelar. LÄS MER