Sökning: "Josefine Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Josefine Johansson.

 1. 1. Vad händer när en ungdom begår ett brott? : En komparativ analys av regelverken i Sverige, Danmark och Finlandavseende påföljdsval och straffmätning för ungdomar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Josefine Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av arbetsterapeutiska interventioner vid psykisk ohälsa : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Josefine Johansson; [2021]
  Nyckelord :Arbetsterapi; arbetsterapeutiska åtgärder; meningsfull aktivitet; rehabilitering; psykisk hälsa; mental ohälsa;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är idag en av de vanligaste sjukdomarna globalt, i Europa och i Sverige och beräknas öka ytterligare de närmsta åren. Psykiska sjukdomar stör en persons psykiska hälsa och kategoriseras som någon kombination av onormala tankar, känslor och beteenden. LÄS MER

 3. 3. "Jag hade kunnat sitta och träffa ungarna istället" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av organisatoriskt stöd vid ärendehandläggning av familjehemsplacerade barn och unga

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Johansson; Josefine Fälting; [2021]
  Nyckelord :Organisatoriskt stöd; socialsekreterare; familjehemsplacerade barn och unga; social barn- och ungdomsvård; ärendehandläggning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete av kvalitativ karaktär syftar till att analysera hur socialsekreterare beskriver att organisatoriskt stöd påverkar ärendehandläggningen vid familjehemsplaceringar av barn och unga. Studiens resultat baseras på fem semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare med erfarenhet av utredande- eller verkställande verksamhet av familjehemsvård. LÄS MER

 4. 4. Brottsligheten tar inte sommarlov. En kvalitativ undersökning om straffreduktion och ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefine Johansson; Rebecca Håkansson; [2020-05-26]
  Nyckelord :straffreduktion; unga lagöverträdare; kriminalpolitik; ungdomskriminalitet; dokumentanalys;

  Sammanfattning : Sveriges riksdagspartier har länge diskuterat den nu befintliga straffreduktionen. Debatten kännetecknas av en ambivalens där partierna inte kunnat enas om ett gemensamt beslut. Ambivalensen kring debatten utgjorde därmed huvudfokus i vår undersökning. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att använda kvalitetsregistret Senior Alert : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Josefine Skoglund; Sara Johansson; [2020]
  Nyckelord :Djupintervju; innehållsanalys; kvalitativ; Senior Alert;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sveriges befolkning blir allt äldre och med den stigande åldern ökar risken för åldersrelaterade åkommor exempelvis undernäring. Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som ämnar att identifiera trycksår, fall, undernäring, blåsdysfunktion och ohälsa i munnen hos patienter över 65 år, finna orsaker, föreslå relevanta åtgärder samt utvärdera dessa åtgärder. LÄS MER