Vocie picking-systemet på Baxter : "Effektivt men inte vackert"

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institute for Urban Research (IUR)

Sammanfattning: Denna studie undersöker vilken inverkan voice picking-systemet har på effektiviteten i orderplockningsprocessen samt hur arbetsmiljön påverkas med Baxter som fallföretag. Under det senaste decenniet har ny informationsteknologi haft stor inverkan på logistikbranschen. En av dessa nya teknologier är voice picking-systemet. I detta arbete behandlas faktorer såsom effektivitet och produktivitet, flaskhalsar, mänskliga fel, uttagningsprinciper, lagerstruktur och rutter, arbetsmiljö samt för- och nackdelar som verksamheter bör ta hänsyn till vid användning av ett voice picking-system. Det visade att systemet är effektivt men även att det finns nackdelar att beakta. Metoden som används är en kvalitativ fallstudie. Under arbetets gång genomfördes en observation och åtta intervjuer med anställda som hade olika arbetsroller på Baxters lagerverksamhet i Lund. Samtlig data analyserades därefter med hjälp av studiens teoretiska ramverk och empiri för att kunna avgöra vilken påverkan voice picking-systemet har. Studiens resultat visar att ett voice picking-system kan bidra till en effektivare orderplockningsprocess. Dock kan det också leda till minskad arbetsmotivation på grund av bristande möjlighet till beslutsfattande och ansvarstagande för medarbetarna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)