Automatisk bedömning av SFI-texter : Korpusbyggnad och analys av texter från slutprov i SFI D

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: Bedömning av skrivna elevtexter är en komplicerad och tidskrävande process som lärare ägnar en avsevärd tid åt. I denna undersökning studeras om automatisk bedömning med hjälp av analysverktyget Swegram kan ge stöd i bedömningen av elevtexter. De sex textmått som analyseras i elevtexterna är textlängd, meningslängd, ordlängd, nominalkvot, ordvariationsindex och ordklassfördelning i slutproven för SFI kurs D åren 2012 och 2013, där både informella och formella skrivuppgifter ingår. Analyserna av textmått relateras till betyg och textgenre. I undersökningen redovisas också uppbyggnaden av en digital, annoterad korpus av elevtexter, vilka ingår i Uppsala elevtextkorpus. Resultaten visar att textlängd är det textmått som visar störst koppling till betyg men också att textgenre spelar stor roll, eftersom de formella texterna uppvisar högre värden i flertalet analyser. Slutsatsen är att automatisk bedömning kan ge ett visst stöd i bedömningen av elevtexter, men inte helt kan ersätta den bedömning som en lärare gör.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)