Sökning: "hur elevers attityd"

Visar resultat 1 - 5 av 261 uppsatser innehållade orden hur elevers attityd.

 1. 1. Lågstadieelevers uppfattningar om och attityder till klimatförändringar och hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Evelina Hellgren; Lina Johansson; Erika Jörgensen; [2023]
  Nyckelord :klimatförändringar; hållbar utveckling; lågstadieelever; uppfattning; attityd; erfarenhet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att undersöka vilka uppfattningar och attityder elever i årskurs 3 har gällande klimatförändringar och hållbar utveckling, för att därigenom ge en inblick i elevers förkunskaper om ämnet. Studiens frågeställning lyder: Vilka uppfattningar och attityder uttrycker elever i lågstadiet om klimatförändringar och hållbar utveckling? Fokusgruppsintervjuer med totalt tolv elever utgör grunden för studiens empiri. LÄS MER

 2. 2. Undersökande arbetssätt inom de naturorienterande ämnena : en kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Tilda Laursen; [2023]
  Nyckelord :Undersökande arbetssätt; inlärningsmetod; naturorienterande ämnen; grundskolans tidigare år.;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt behandlar undersökande arbetssätt i de naturorienterande ämnena med fokus på grundskolans tidigare år. Inom utbildningspolitiken är en grundläggande fråga hur man undervisar i de naturorienterande ämnena på bästa sätt och den demokratiska rättighet som innefattas av att elever får möjlighet att utveckla naturvetenskapliga färdigheter för att kunna vara aktiva i samhällsutvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Den “moderna läraren” i fritidshem : En kvantitativ studie om vad som karaktäriserar yrkesverksamma i fritidshemmet med hög självskattad självtillit till att arbeta med digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Hampus Skulstad; Philip Lindbergh; [2023]
  Nyckelord :Self-efficacy; digital competence; leisure time centers; attitudes; teacher education; digitization; Självtillit; digital kompetens; fritidshem; attityd; lärarutbildning; digitalisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen i samhället har pågått under lång tid och tempot på utvecklingen är påtaglig. Skolan står mitt i centrum av denna digitala våg av utveckling och alla yrkesverksamma i skolan påverkas dagligen i det de gör av digitaliseringen. LÄS MER

 4. 4. "Du kan svaret men du förstår inte själva frågan" : En kvalitativ intervjustudie av nyanlända elevers uppfattning om språkintroduktionsprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elina Wieser; [2023]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; intervjustudie; språkintroduktion; elevperspektiv; utvecklingsekologi;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur elever på språkintroduktionsprogrammet upplever sin skolvardag. Studiens material utgörs av elevintervjuer, tre enskilda och två gruppintervjuer, och dessa har analyserats tematiskt. Informanterna berättar att de önskar möte, att de känner sig delvis utanför. LÄS MER

 5. 5. En studie angående problematiken i elevers bristande läslust från ett lärarperspektiv : Faktorer som påverkar elevers läslust och åtgärder för att utveckla samt bibehålla läslusten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ester Leliana Youssef; Emma Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :individanpassning; lustfylld undervisning; läslust; variation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare kan bibehålla elevers läslust i årskurs tre. Sammanfattningsvis kan man säga att det finns många viktiga faktorer i både skapandet och bibehållandet av läslust. Det finns flera aspekter som en lärare måste gå igenom för att hjälpa sina elever med sin läsutveckling. LÄS MER