Sökning: "hur elevers attityd"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade orden hur elevers attityd.

 1. 1. Självförtroende, tilltro och matematiskprestation : En enkätstudie med elever, vårdnadshavare och lärare i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Linda Östblom; [2020]
  Nyckelord :matematik; matematikångest; självförtroende; prestation; årskurs 4-6; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Internationell forskning har visat samband mellan matematikångest och låga resultat i matematik. Självförtroende och positiv attityd till matematik är istället framgångsfaktorer. Att undersöka hur relationen mellan självförtroende och matematiskprestation ser ut i årskurs 4-6 blir därför intressant. LÄS MER

 2. 2. Den nya bildläraren : En studie kring bildlärarens möten med elevgrupper de tar över från en annan lärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Isabella Rating; [2020]
  Nyckelord :Bildlärare; ny lärare; bild; möte; elever; relationer;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka bildlärares erfarenheter av att börja arbeta på en ny skola. Vilka utmaningar de kan uppleva och om den tidigare bildlärarens arbetssätt påverkar deras möte med de elever de tar över. Studiens empiri består av tre enskilda semistrukturerade intervjuer med bildlärare som arbetar på högstadiet. LÄS MER

 3. 3. Motivationens roll för elever i årskurs 4–6 : Hur elevers motivation påverkas av fysiska uppgifter i biologiundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Olle Ackeflo; [2020]
  Nyckelord :Self-determination theory; inre motivation; yttre motivation; fysisk aktivitet; individanpassning;

  Sammanfattning : Den här studien är en kvalitativ studie med intervjuer och observationer som datainsamlingsmetod. Syftet med studien är att undersöka hur elevers motivation påverkas om fysisk aktivitet används i undervisningen inom ämnet biologi. LÄS MER

 4. 4. Digital design för naturvetenskapligt lärande i årskurs 6 och 7 : konceptualisering av digitalt material för att öka elevers förståelse och motivation i fysikämnet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Kajsa Engblom; Dunya Kermanj; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns det ett lägre intresse och en lägre motivationsnivå hos elever i 6:an och 7:an när det kommer till de naturvetenskapliga ämnena. Tidigare forskning beskriver att elever saknar en djupare förståelse och förmåga till problemlösning i ämnet naturvetenskap. LÄS MER

 5. 5. Forskning hit och forskning dit - men vad tycker eleverna? : En kvalitativ undersökning om elevers erfarenheter av och attityder till modersmålsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Anna Risberg; [2020]
  Nyckelord :modersmål MM ; modersmålsundervisning MMU ; attityd; erfarenhet; elevperspektiv.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker fem andraspråkselevers perspektiv av modersmålsundervisningen. Forskning visar att modersmålsundervisning påverkar elevers lärande och språkutveckling positivt. LÄS MER