Sökning: "hur elevers attityd"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade orden hur elevers attityd.

 1. 1. Självförtroende, tilltro och matematiskprestation : En enkätstudie med elever, vårdnadshavare och lärare i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Linda Östblom; [2020]
  Nyckelord :matematik; matematikångest; självförtroende; prestation; årskurs 4-6; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Internationell forskning har visat samband mellan matematikångest och låga resultat i matematik. Självförtroende och positiv attityd till matematik är istället framgångsfaktorer. Att undersöka hur relationen mellan självförtroende och matematiskprestation ser ut i årskurs 4-6 blir därför intressant. LÄS MER

 2. 2. Den nya bildläraren : En studie kring bildlärarens möten med elevgrupper de tar över från en annan lärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Isabella Rating; [2020]
  Nyckelord :Bildlärare; ny lärare; bild; möte; elever; relationer;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka bildlärares erfarenheter av att börja arbeta på en ny skola. Vilka utmaningar de kan uppleva och om den tidigare bildlärarens arbetssätt påverkar deras möte med de elever de tar över. Studiens empiri består av tre enskilda semistrukturerade intervjuer med bildlärare som arbetar på högstadiet. LÄS MER

 3. 3. Attityd gentemot naturvetenskap i och utanför klassrummet - en systematisk kunskapsöversikt om elevers attityd gentemot naturvetenskap och de naturorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Vendela Holmgren; Josefine Ullström; [2020]
  Nyckelord :attityd; elever; forskare; grundskola; naturorienterande ämnen; naturvetenskap;

  Sammanfattning : I följande kunskapsöversikt presenterar vi resultat från såväl internationell som nationell forskning från 2000-talet för att besvara hur grundskolelevers attityd gentemot naturvetenskap och gentemot skolans naturorienterande ämnen ser ut. Kartläggningen av kunskapen har skett via systematisk informationssökning i utvalda databaser genom boolesk söklogik. LÄS MER

 4. 4. Konflikthantering hos högstadieelever : Hur elever i högstadiet beskriver sin egen kunskap och förmåga till konflikthantering i och utanför skolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik; Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Anette Eriksson; Cariina Sundström; [2020]
  Nyckelord :elevers konflikter; konflikter i högstadiet; konflikthantering i skolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa vad elever på högstadiet beskriver att de har för kunskap om konflikter, konflikthantering samt vilka kunskaper de beskriver att de har för att kunna hantera konflikter i och utanför skolan. Vi gjorde en kvalitativ studie med strukturerade intervjuer med sju elever från fem olika högstadieskolor. LÄS MER

 5. 5. Att stärka elevers tilltro till sin egen förmåga i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonna Persson; Zeinab Nassaj; [2020]
  Nyckelord :Attityd; Enaktivism; Matematik; Matematikängslan; Pedagogiskt ledarskap; Självbild; Tilltro till sin egen förmåga;

  Sammanfattning : Många elever uppnår inte lärandemålen i matematik. En av anledningarna till detta bottnar i att eleverna upplever matematikängslan och har en låg tilltro till sin egen förmåga. Tidigare forskning visar att elevers tilltro till sin egen förmåga kan kopplas till deras attityder i matematikämnet. LÄS MER