Sökning: "hur elevers attityd"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade orden hur elevers attityd.

 1. 1. Självförtroende, tilltro och matematiskprestation : En enkätstudie med elever, vårdnadshavare och lärare i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Linda Östblom; [2020]
  Nyckelord :matematik; matematikångest; självförtroende; prestation; årskurs 4-6; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Internationell forskning har visat samband mellan matematikångest och låga resultat i matematik. Självförtroende och positiv attityd till matematik är istället framgångsfaktorer. Att undersöka hur relationen mellan självförtroende och matematiskprestation ser ut i årskurs 4-6 blir därför intressant. LÄS MER

 2. 2. Attityd gentemot naturvetenskap i och utanför klassrummet - en systematisk kunskapsöversikt om elevers attityd gentemot naturvetenskap och de naturorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Vendela Holmgren; Josefine Ullström; [2020]
  Nyckelord :attityd; elever; forskare; grundskola; naturorienterande ämnen; naturvetenskap;

  Sammanfattning : I följande kunskapsöversikt presenterar vi resultat från såväl internationell som nationell forskning från 2000-talet för att besvara hur grundskolelevers attityd gentemot naturvetenskap och gentemot skolans naturorienterande ämnen ser ut. Kartläggningen av kunskapen har skett via systematisk informationssökning i utvalda databaser genom boolesk söklogik. LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärande och elevers upplevelse av matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rebecka Tiderman; Anna-Clara Johannisson; [2020]
  Nyckelord :attityd; grundskolan; kooperativt lärande; lågstadiet; matematik; matematikängslan; motivation; upplevelse;

  Sammanfattning : Många svenska elever har en negativ inställning till matematikämnet och hur läraren väljer att undervisa kan påverka denna. Syftet med kunskapsöversikten är att redogöra för vad forskning visar om kooperativt lärandes påverkan på lågstadieelevers upplevelse av matematik. LÄS MER

 4. 4. Matematikundervisning i socialt samspel : Att lära matematik genom problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Lisa Skandevall; Emelie Stenemo; [2020]
  Nyckelord :Matematikundervisning; socialt samspel; problemlösning; samarbete; de tidigare skolåren F-3;

  Sammanfattning : Hur lärare undervisar i matematik har relevans för elevers lärande i, attityd till och syn på ämnet. Framstående matematiker menar att om elever får samtala, diskutera och ta del av varandras lösningsstrategier, ges fler tillfällen att förstå matematiken gentemot vid enskilt arbete. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar hur lärare bedriver sin matematikundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lisa Alm; [2019-07-02]
  Nyckelord :faktorer; matematikundervisning; lärare; påverkan;

  Sammanfattning : Svenska elevers matematikkunskaper fortsätter att falla i PISA-undersökningar, samtidigt som Skolverket (2015) går ut med en rapport där dessa resultat inte beror på elevers brist på motivation. Detta leder till utgångspunkt för att i denna studie eftersöka om det finns faktorer som påverkar hur lärare undervisar matematik, och om i sådana fall, vad dessa faktorer är för några. LÄS MER