Sökning: "hur elevers attityd"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade orden hur elevers attityd.

 1. 1. Flerspråkiga elevers språkutveckling. : En studie om lärares syn på elevers flerspråkighet och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elias Eliassi; [2022]
  Nyckelord :Multilingualism; language and knowledge; the importance of the Swedish language and the importance of the first language.; Flerspråkighet; språk och kunskap; svenska språkets betydelse och förstaspråkets betydelse.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka lågstadielärares attityder till elevers flerspråkighet som en resurs i elevernas språk- och kunskapsutveckling genom att besvara frågor om hur lågstadielärare ser på svenska språkets och förstaspråkets betydelse för de flerspråkiga elevernas lärande. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv där språket ses som både mål och medel för lärande och där elevernas modersmål ses som resurs för tänkande och lärande. LÄS MER

 2. 2. Fatta Matte! : En intervjustudie med lärare i årskurs F-3 om matematikundervisning för att etablera matematisk förståelse och matematiskt tänkande hos elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Veronica Dahlin; My Lindholm; [2022]
  Nyckelord :matematiskt tänkande; matematikämnet; abstrakt matematik; matematisk förståelse; undervisningsmetoder; årskurs F-3 och attityder.;

  Sammanfattning : Detta är en intervjustudie med lärare i årskurs F-3, som undervisar i matematik. Materialet har samlats in genom intervjuer med lärare som är verksamma på lågstadiet samt en matematikhandledare. LÄS MER

 3. 3. Utomhusundervisningens möjlighet och påverkan på mellanstadieelever i ämnet biologi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Persson; [2022]
  Nyckelord :Biology; knowledge development; middle school; motivation; outdoor education; Biologi; kunskapsutveckling; mellanstadiet; motivation; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka utomhusundervisning ur ett vetenskapligt perspektiv. Vilket stöd finns det för utomhuspedagogikens påverkan på elevers lärande i biologi och även dess övriga påverkan på dem. LÄS MER

 4. 4. Bedömning i teknik, syns den? : En kvalitativ studie om tekniklärares bedömningspraktik på mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karin Danielsson; Ebba Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Teknikundervisning; Bedömning; E-portfolio; von Wrights determinanter;

  Sammanfattning : Föreliggande studie handlar om hur bedömning synliggörs i teknikundervisningen. För att undersöka detta lyftes frågor om hur läroplanen används, vilken typ av undervisning som bedrivs och olika former av dokumentationsverktyg. LÄS MER

 5. 5. Konsten att hitta motivation till skönlitterär läsning igymnasieskolan : En litteraturstudie i hur man skapar motivation till skönlitterärläsning hos gymnasieelever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Olivia Kindströmmer; [2022]
  Nyckelord :Motivation; skönlitterär läsning; gymnasiet;

  Sammanfattning : Syftet med den här litteraturstudien är att kartlägga vad som motiverar gymnasieelever att läsa skönlitteratur. För att ta reda på detta har en systematisk litteraturstudie gjorts. LÄS MER