Sökning: "hur elevers attityd"

Visar resultat 1 - 5 av 226 uppsatser innehållade orden hur elevers attityd.

 1. 1. Läsning - en kvinnlig företeelse? : En studie om högläsningsvanor i relation till elevers attityd kring läsning ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Vendela Bergfors; Sofia Pihlblad; [2021]
  Nyckelord :Didaktik Genus Läsattityder Högläsning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Syftet med denna studie är att undersöka läsvanor och attityder utifrån ett genusperspektiv. Detta genom undersökning av högläsningvanor hos vårdnadshavare till barn i två utvalda F-3 klasser. LÄS MER

 2. 2. ‘’Hur kom du fram till det svaret?’’ : En observationsstudie om flickor och pojkars resonemangsförmåga inom matematik i årskurs ett.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Kajsa Lindberg; Alice Sjögren; [2021]
  Nyckelord :matematik; resonera; problemlösning; läromedel; genus; flickor; pojkar;

  Sammanfattning : Forskare som har studerat matematikundervisning i skolan menar på att gemensamma genomgångar som sedan mynnar ut i ett enskilt arbete i sin matematikbok är vanligt förekommande. Detta arbetssätt är bekvämt och tryggt, men det är på bekostnad av elevernas matematiska utveckling. Matematikforskaren Johan Sidenvall (2019, s. LÄS MER

 3. 3. Attityder till matematikundervisningen : Hur kan läraren arbeta för att främja positiva attityder till matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Ludwig Allard; Olsson Annie; [2021]
  Nyckelord :elever; attityd; matematikundervisning; intresse; matematik; påverkan; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka vad det är som påverkar elevers attityd till matematik samtvad vi som lärare kan göra för att främja en god attityd. Flera forskare menar att den negativasynen på matematik kommer ifrån samhället. LÄS MER

 4. 4. Transspråkande i teori och praktik - En kvalitativ studie kring språkutvecklande arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Victoria Antonsson; Ulrica Lie; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet; grundskola; transspråkande; translanguaging; språkutvecklande arbetssätt; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : En studie om framgångsrika arbetssätt inom andraspråkselevers språkutveckling är vi inte ensamma om att ha gjort. Vi har dock varit nyfikna på hur transspråkande kan stärka och utveckla elevers språkliga repertoar och när vi började leta i forskningen upptäckte vi att begreppet translanguaging, eller transspråkande som vi har valt som översättning, hittills inte i så stor utsträckning har resulterat i svenska studier. LÄS MER

 5. 5. Elevers attityder till matematik : Påverkansfaktorer och prestationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Felix Lund; Erik Westin; [2021]
  Nyckelord :Attitude; mathematics teaching; achievement; students; teachers; Attityd; matematikundervisning; prestation; elever; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka huruvida elevers attityder till matematik korrelerar med deras prestationer i ämnet, vilka faktorer som påverkar attityden, och vad lärare kan göra för att förbättra elevers attityder till matematik. Studien fokuserar på elever som befinner sig i grundskolans senare åldrar och gymnasieskolan. LÄS MER