Sökning: "hur elevers attityd"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade orden hur elevers attityd.

 1. 1. Självförtroende, tilltro och matematiskprestation : En enkätstudie med elever, vårdnadshavare och lärare i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Linda Östblom; [2020]
  Nyckelord :matematik; matematikångest; självförtroende; prestation; årskurs 4-6; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Internationell forskning har visat samband mellan matematikångest och låga resultat i matematik. Självförtroende och positiv attityd till matematik är istället framgångsfaktorer. Att undersöka hur relationen mellan självförtroende och matematiskprestation ser ut i årskurs 4-6 blir därför intressant. LÄS MER

 2. 2. Den nya bildläraren : En studie kring bildlärarens möten med elevgrupper de tar över från en annan lärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Isabella Rating; [2020]
  Nyckelord :Bildlärare; ny lärare; bild; möte; elever; relationer;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka bildlärares erfarenheter av att börja arbeta på en ny skola. Vilka utmaningar de kan uppleva och om den tidigare bildlärarens arbetssätt påverkar deras möte med de elever de tar över. Studiens empiri består av tre enskilda semistrukturerade intervjuer med bildlärare som arbetar på högstadiet. LÄS MER

 3. 3. Lärarens betydelse för elevens motivation i matematik

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jakob Florén; Ingemar Nilsson; [2020]
  Nyckelord :lärande; undervisning; ledarskap; matematik; motivation;

  Sammanfattning : Ämnet matematik är och har genom åren varit omdebatterat. Elevers låga kunskapsnivåer och studieresultat har inom skolan ansetts som ett problem och gett upphov till att ämnet fått ett stort fokus bland forskare. LÄS MER

 4. 4. Attityd gentemot naturvetenskap i och utanför klassrummet - en systematisk kunskapsöversikt om elevers attityd gentemot naturvetenskap och de naturorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Vendela Holmgren; Josefine Ullström; [2020]
  Nyckelord :attityd; elever; forskare; grundskola; naturorienterande ämnen; naturvetenskap;

  Sammanfattning : I följande kunskapsöversikt presenterar vi resultat från såväl internationell som nationell forskning från 2000-talet för att besvara hur grundskolelevers attityd gentemot naturvetenskap och gentemot skolans naturorienterande ämnen ser ut. Kartläggningen av kunskapen har skett via systematisk informationssökning i utvalda databaser genom boolesk söklogik. LÄS MER

 5. 5. Digital design för naturvetenskapligt lärande i årskurs 6 och 7 : konceptualisering av digitalt material för att öka elevers förståelse och motivation i fysikämnet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Kajsa Engblom; Dunya Kermanj; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns det ett lägre intresse och en lägre motivationsnivå hos elever i 6:an och 7:an när det kommer till de naturvetenskapliga ämnena. Tidigare forskning beskriver att elever saknar en djupare förståelse och förmåga till problemlösning i ämnet naturvetenskap. LÄS MER