Hur väl kan elever i årskurs 2 och 3 lyssna, förstå och minnas? En studie om sambandet mellan narrativ hörförståelse, nonordsrepetition och ordförståelse

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien var att belysa eventuella samband mellan narrativ hörförståelse, nonordsrepetition och ordförståelse hos elever i årskurs 2 och 3. Metod: Testning av nonordsrepetition, narrativ hörförståelse samt ordförståelse genomfördes med testmaterial Crosslinguistic Nonword Repetition Test, Lyssna, förstå och minnas samt deltest Ordförståelse från Diagnostisk screening för analys av läs- & skrivförmåga. 28 elever deltog i studien, samtliga med normal hörsel enligt hörselscreening. Resultaten analyserades med icke-parametrisk statistik, mer specifikt Spearmans korrelation. Resultat: En stark, positiv korrelation sågs mellan narrativ hörförståelse och ordförståelse. En måttligt stark korrelation sågs mellan narrativ hörförståelse och nonordsrepetition. En svag korrelation sågs mellan nonordsrepetition och ordförståelse. Slutsats: Med tidigare forskning i beaktning finns anledning att anta att observationerna och resultaten från detta magisterarbete är tillförlitliga, och att slutsatser kan dras utifrån dessa, även om de inte nödvändigtvis är generaliserbara. Det som dock kan konstateras är att mer forskning med större hänsyn till demografiska faktorer i relation till de aktuella förmågorna behövs, samt att ett större deltagarantal är önskvärt för tydligare och mer generella resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)