Sökning: "uppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 8093 uppsatser innehållade ordet uppfattning.

 1. 1. De utsattas erfarenheter av mobbning i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Afutu Ramadan; [2019]
  Nyckelord :mobbing experiencesDe utsattas erfarenheter av mobbning i arbetslivet Afutu Ramadan Mobbning eller kränkande särbehandling är en företeelse som reflekterar hur den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser uppfattas av medarbetarna. Den psykosociala arbetsmiljön kan generera trivsel och gemenskap eller konflikter och utanförskap. Syfte med studien var att undersöka mobbning på olika arbetsplatser i Sverige; med fokus på stöd; hjälp och eventuella motverkande insatser; samt uppfattning om hur mobbning påverkar hälsan och välbefinnandet. Nio respondenter med olika yrken och från olika delar av Sverige intervjuades. Studiens resultat visade brister i stöd till de utsatta vilket berodde mest på passivt ledarskap; svag gruppdynamik; hög arbetsbelastning och orättvis arbetsfördelning samt brister i förebyggande insatser. Resultaten visade också att de utsatta upplevde påverkan på deras psykiska och fysiska hälsa samt på deras tillvaro. Studien visar att mobbning och kränkande särbehandling existerar i det svenska arbetslivet oavsett individernas yrkeserfarenhet; social; kulturell eller etnisk bakgrund. Keywords: organization grounds; personal grounds; bystanders; mobbing experiences;

  Sammanfattning : De utsattas erfarenheter av mobbning i arbetslivetMobbning eller kränkande särbehandling är en företeelse som reflekterar hur den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser uppfattas av medarbetarna. Den psykosociala arbetsmiljön kan generera trivsel och gemenskap eller konflikter och utanförskap. LÄS MER

 2. 2. Vietnamese Nurses’ and Nursing students’ conceptions about healthcare associated infections : An empirical research study in patient safety and quality of care

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Armas Parkkonen; [2019]
  Nyckelord :Vietnam; nurses; nursing students; conceptions; healthcare associated infections; prevention;

  Sammanfattning : Introduction: Healthcare associated infections (HAIs) are a global problem and lead to a large burden for the patients, healthcare systems and society. In low and middle-income countries the burden and prevalence is higher than in high-income countries. LÄS MER

 3. 3. Barns inflytande i förskolan utifrån ett pedagogperspektiv : En kvantitativ enkätstudie med 55 pedagoger i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lova Bjernegård; Hanna Savilahti; [2019]
  Nyckelord :Empowerment; influence; postmodernism; preschool; Förskola; inflytande; makt; postmodernism;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet har varit att få kunskap om vilket inflytande barnen har över verksamheten i förskolan utifrån ett förskollärar- och barnskötarperspektiv. Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, menar att barnen har rätt till ett reellt inflytande i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Kravlöst men krävande En kvalitativ studie om tjejjoursvolontärers uppfattning av sina roller i virtuella möten med stödsökande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Strömberg; iris Grabe; [2018-12-14]
  Nyckelord :tjejjour; systerskap; icke-professionell; anonymitet; feminism; engagemang; medmänniska; gränssättning; makt; frivilligorganisation; volontär;

  Sammanfattning : Den här studien syftade till att undersöka volontärers upplevelser av att möta stödsökande över chatt inom en av Sveriges största tjejjourer. Vidare undersöktes volontärernas upplevda syfte och roller samt erfarenheter av mötena. Det empiriska materialet utgjordes av fem semistrukturella intervjuer med fem volontärer inom tjejjouren. LÄS MER

 5. 5. Brazilian Jiu-Jitsu: No pain no gain

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jose-Miguel Altamirano Ponce; [2018-10-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med den här studien är att studera meningsskapande processer i samband med utövandet av Brasiliansk Jiu-Jitsu, eller BJJ som förkortning. Jag tittar på den psykofysiska utvecklingen i samband med utövandet av BJJ för att se hur denna skapar mening i mina informanters vardag. LÄS MER