Sökning: "språklig sårbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden språklig sårbarhet.

 1. 1. Hur lärare upplever användandet av digitala hjälpmedel i skrivundervisningen med elever i språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Linda Carlsson; Christina Engberg; [2021]
  Nyckelord :Digitala hjälpmedel; språklig sårbarhet; skrivundervisning och specialpedagogik.;

  Sammanfattning : This qualitative study sheds light on how six teachers in lower primary school use digital resources during writing instructions with students with linguistic vulnerability. The questions in the study concern methods and opportunities and difficulties that teachers experience with the use of the digital resources in writing instruction with students in linguistic vulnerability. LÄS MER

 2. 2. När orden inte räcker till : En studie om ordförrådsutvecklande undervisning för elever med språkstörning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Kristina Leo; Catrine Svensson; [2021]
  Nyckelord :Developmental Language Disorder; language-accessible learning environments; lexical networks; linguistic vulnerability; sociocultural theory; vocabulary teaching; Lexikala nätverk; ordförrådsutvecklande undervisning; sociokulturell teori; språklig sårbarhet; språkligt tillgänglig lärmiljö; språkstörning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskap om ordförrådsutveckling och dess främjande avseende elever med språkstörning, utifrån några lärares, speciallärares och skollogopeders beskrivningar. Elever med språkstörning utvecklar inte sina språkliga förmågor i samma takt som jämnåriga och utveckling av ordförrådet är ett vanligt svårighetsområde hos dessa elever. LÄS MER

 3. 3. ”Ingen miljö är språkligt främjande, om det inte finns vuxna eller andra barn” : - En kvalitativ studie om förskollärares arbete för att stödja barn med språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amelia Fredlund; Kashma Izat; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; språklig sårbarhet; barn; kvalitativa intervjuer; video-observation; sociokulturell teori; samtalsanalys;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka förskollärares arbete för att stödja barn med språklig sårbarhet. Genom semi-strukturerade intervjuer med drag av tolkande hermeneutik har vi fått en inblick i hur åtta förskollärare på sju olika förskolor i Mellansverige upplever att de arbetar för att stödja barn med språklig sårbarhet. LÄS MER

 4. 4. Det handlar om mycket mer än språkstörning : Språklig sårbarhet ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Ann-Christine Ekholm; Ellen Boström; [2021]
  Nyckelord :Språklig sårbarhet; språklig förmåga; språkliga svårigheter; samverkan; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att belysa speciallärares erfarenheter av hur språklig sårbarhet kan förstås och bemötas hos elever på lågstadiet. De frågeställningar som har studerats rör hur språklig sårbarhet kan förstås hos elever, framgångsrika undervisningsmetoder samt specialpedagogiska insatser för elever i språklig sårbarhet. LÄS MER

 5. 5. Perspektiv på språklig sårbarhet i övergången mellan förskola och skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jeanette Asserborn; Marie Flemming; [2021]
  Nyckelord :förebyggande arbetssätt; lärmiljö; relationellt förhållningssätt; språklig sårbarhet; övergångar;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Asserborn, Jeanette & Flemming, Marie (2021). Perspektiv på språklig sårbarhet i övergången mellan förskola och skola. Specialpedagogprogrammet, Fakulteten för lärande och samhälle, Skolutveckling och ledarskap, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER