Från förskola till förskoleklass - barn som uppvisar språklig sårbarhet. En fenomenografisk studie

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare i förskola och i förskoleklass uppfattar övergången mellan verksamheterna för barn som uppvisar språklig sårbarhet. Studien har genomförts utifrån en fenomenografisk kvalitativ metod. Vidare har det i studien genomförts semistrukturerade intervjuer med sju informanter. Resultatet, det totala utfallsrummet har sedan analyserats med stöd av tematisk analys, TA. Studien är kopplad till tidigare forskning och litteratur om övergångar och språklig sårbarhet samt Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska systemteori. Utifrån resultaten är slutsatsen att informanterna finner att det är av stor vikt att förskoleklassen får så mycket information som möjligt, så att de på bästa sätt kan göra övergången för barnet så optimal som möjligt. I resultaten framkom också att många uppfattade sekretessen som ett stort hinder. Liksom i tidigare forskning är studiens författare överens om att det är av stor vikt att planera, genomföra och utvärdera vid varje övergång

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)