Sökning: "ordinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet ordinlärning.

 1. 1. Ordinlärning i förberedelseklass i skolår 7 – 9. En jämförande studie av inlärning av svenska ord via översättning till modersmålet, bilder eller förklaringar på svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marie Elisabeth Hansson; [2021-09-02]
  Nyckelord :ordinlärning; produktivt ordförråd; högfrekventa ord;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka om nyanlända högstadieelevers ordinlärning gynnas om orden översätts till modersmålet, visas på bild eller förklaras på svenska. Detta har undersökts genom att åtta elever i en förberedelseklass i skolår 7-9 under nio veckor fått femton svenska ord i läxa per vecka, vilka förhörts skriftligt. LÄS MER

 2. 2. Syskon har samma mamma och pappa. En kritisk lexikografisk undersökning om könsidentitet och sexuell läggning i två enspråkiga inlärningsordböcker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Isabella Persson; [2021-03-08]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; kritisk lexikografi; könsidentitet; sexualitet; flerspråkighet;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker vilken bild av innehållet i de tvådiskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuellläggning som förmedlas till användarna av två enspråkiga inlärningsordböcker.Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgörs dels av en socialkonstruktivistisk synpå språk och diskriminering, dels en kritisk lexikografisk teori som analyserarordboken i relation till samhälle, ideologi och makt. LÄS MER

 3. 3. Han får arbeta i sin SVA-bok istället : En praktiknära forskningsstudie som undersöker hur kooperativa arbetsmetoder kan gynna nyanlända elevers delaktighet och ordinlärning i svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Dilara Akcay; Nihal Bakir; [2021]
  Nyckelord :Participation; newly arrived students; cooperative learning; social constructivism; Swedish language teaching; vocabulary learning; Delaktighet; nyanlända elever; kooperativt lärande; socialkonstruktivism; svenskundervisning; ordinlärning;

  Sammanfattning : Today, quality reviews of education for newly arrived students show major deficiencies in the Swedish school system. The newly arrived students do not get equal opportunities to achieve goals as other students in the classroom. LÄS MER

 4. 4. ”Allt bygger ju på ord” : Ordinlärning på SFI ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Malin Andersson; [2021]
  Nyckelord :Ordinlärning; svenska som andraspråk; vokabulär; SFI; inlärningsstrategier;

  Sammanfattning : Ordinlärning är ett viktigt område vid tillägnandet av ett språk. Den här studiens syfte är att undersöka fem SFI-lärares upplevelser av att arbeta med ordinlärning. Studien utgår från två frågeställningar: lärarnas didaktiska metoder och de utmaningar de upplever när det kommer till att undervisa om ord. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Digital Games on English Vocabulary Learning in Middle School in Sweden (ages 9-12)

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Stella Nanfuka Tebeweka; [2021]
  Nyckelord :Digital games; Digital games in learning; Early childhood learning; English in Sweden; English language learning; English vocabulary; Gamification; Gaming and language; Vocabulary acquisition; Vocabulary development;

  Sammanfattning : In recent years, the age of additional language learning has been lowered in school education. What separates current students from the previous generation, however, is the fact that they use modern technology, such as digital games, and this can be used as a teaching strategy. LÄS MER