Sökning: "ordinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet ordinlärning.

 1. 1. Påverkan av inlärningsstrategier vid ordinlärning. En studie om ordinlärning i svenska som andraspråk av ungdomar på Språkintroduktionsprogrammet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Saadat Karimi; [2019-02-12]
  Nyckelord :ordinlärning; inlärningsstrategier; ordkunskap; akademiska ord; inre struktur; yttre struktur; abstrakta ord;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om ordinlärning i svenska som andraspråk hos ungdomar på Språkintroduktionsprogrammet (SI) vid en gymnasieskola i en mellanstor kommun i Sverige. Undersökningens fokus ligger på ordinlärningen och påverkan av inlärares ordinlärningsstrategier vid denna process. LÄS MER

 2. 2. Robust ordinlärningsundervisning i helklass : En interventionsstudie i åk 3 med fokus på elever i språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Andreas Strindberg; Miriam Härgestam; [2019]
  Nyckelord :Ordinlärning; intensivträning; språklig sårbarhet; ordförråd; inkludering;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate the effect of robust vocabulary instructions in grade three with focus on students with language vulnerability in a whole classroom situation. We compared the outcome of robust vocabulary instruction with direct instruction of word meanings. LÄS MER

 3. 3. Ordförrådets betydelse för elevers progression i skolan : En kunskapsöversikt om metoder för att utveckla F-3-elevers ordförråd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Thina Fritze; Kerstin Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :F-3-elever; Metoder; Ordförrådsutveckling; Svenska;

  Sammanfattning : Det är stora skillnader i elevers ordförråd när de börjar skolan. Ordförrådet är ett viktigt verktyg i skolans alla ämnen men det finns inga tydliga riktlinjer för hur lärare ska jobba med ordförrådet. Konsekvenserna ett dåligt ordförråd kan leda till är ofärdiga utbildningar och utanförskap i samhället. LÄS MER

 4. 4. Digital glosinlärning i ämnet moderna språk : En studie i vilka attityder, erfarenheter och kunskaper en grupp elever och lärare har vad gäller digital glosinlärning imoderna språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Susanne Lilliestam; [2019]
  Nyckelord :Digital glosinlärning; ordinlärning; moderna språk; digitala verktyg; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Genom en kvantitativ enkätundersökning och en kvalitativ intervjustudie undersöks här vilka attityder, erfarenheter och kunskaper en grupp elever och lärare har vad gäller digital glosinlärning i ämnet moderna språk. Bakgrunden är Skolverkets vision om att grundskolan år 2022 ska ge eleverna en adekvat utbildning inom digital kompetens. LÄS MER

 5. 5. Semantiska bedömningar av svenska placeringsverb hos andraspråksinlärare : En analys av inlärare med ryska som förstaspråk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Liliia Kostova; [2019]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; placeringsverb; placeringshändelser; ryska; svenska; Placera Mera; Put Take; ordinlärning; lexikal semantik; L1; L2; semantiska bedömningar;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes hur man beskriver placering i den kausativa formen i ryska och hur språkinlärare med ryska som förstaspråk (L1) bedömer placeringsverb i svenska som andraspråk (L2). Analysen inkluderade både kvalitativa och kvantitativa metoder. LÄS MER