Sökning: "phenomenography"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade ordet phenomenography.

 1. 1. Uppfattningar om ansvar - En kvalitativ studie av ett fackförbunds personalarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ebba Andersson; Sofie Nordlander; [2019-08-19]
  Nyckelord :arbetsmiljö; personalarbete; krav-kontroll-stöd modellen; rollkonflikt; fackförbund;

  Sammanfattning : In the year 2015 the Swedish work environment authority ”Arbetsmiljöverket” issued the regulation and general recommendation on organizational and social work environment (2015:4) to prevent psychosocial illness at work. Employers in Sweden are responsible for their organizations’ work environment, but this responsibility is often delegated to line managers, and HR often supports the employer in assuring a good work environment. LÄS MER

 2. 2. ”Ger det dig som person någonting så ger det ju hela arbetsgruppen någonting och klinikens utveckling, faktiskt” : Hur vårdenhetschefer uppfattar innebörden av professionell utveckling för sjuksköterskorEn intervjustudie med fenomenografisk ansats

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medicinska fakultetenLinköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Malin Södling; [2019]
  Nyckelord :Development; Professional Competence; Learning; Phenomenography; Nurse Administrator; utveckling; professionell kompetens; lärande; fenomenografi; vårdenhetschef;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Bakgrund: Sjuksköterskors professionella utveckling kan förstås som en del i ett livslångt lärande inom ramen för yrkeslivet och visar positiva effekter för sjuksköterskors arbetstillfredsställelse, önskan att bidra till den verksamhet de arbetar i och för att minska arbetsrelaterad stress. Professionell utveckling är också förenat med positiva effekter för patienternas vård. LÄS MER

 3. 3. Variationer i skolsköterskornas upplevelse av hunden som verktyg inom hälsofrämjande arbete - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Louise Tigerhielm; Pär Tigerhielm; [2019]
  Nyckelord :elevhälsa; fenomenografi; kommunikation; social tjänstehund; psykisk ohälsa; communication; mental illness; phenomenography; social service dog; student health;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan bland barn och unga i skolan ses enligt forskningen öka. Skolsköterskan har i sin hälsofrämjande roll ansvar för att följa upp elevernas hälsa och genom aktiva insatser förebygga och stödja eleven utifrån en samlad helhetsbild. LÄS MER

 4. 4. BARNMORSKORS UPPFATTNING OM SPIRAL SOM PREVENTIVMEDELSMETOD TILL UNGA KVINNOR : En fenomenografisk intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Louise Magnusson; Anna Maria Litzèn; [2019]
  Nyckelord :Young women; Intrauterine device; Information; Sexual experience; Phenomenography; Unga kvinnor; Spiral; Information; Sexuell erfarenhet; Fenomenografi;

  Sammanfattning : Bakgrund:Spiral är en högeffektiv preventivmedelsmetod och har tidigare enbart rekommenderats till kvinnor som fött barn. Dessa riktlinjer har förändrats och spiral är ett förstahandsalternativ till unga kvinnor. Barnmorskor ger trots det varierande information kring spiral till unga kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Ögonsjuksköterskors erfarenheter av kataraktoperationer : En fenomenografisk studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Camilla Sundell; [2019]
  Nyckelord :Cataract Operations; Experiences; Eye-Nurses; Patients; Phenomenography.; Fenomenografi; Kataraktoperationer; Patienter; Upplevelser; Ögonsjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Katarakt eller i vardagligt tal även kallat gråstarr innebär en grumling av ögats lins och är den vanligaste anledningen till synhandikapp i världen. Medellivslängden stiger vilket betyder att denna typ av operationer troligtvis kommer att öka i framtiden. LÄS MER