Sökning: "phenomenography"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade ordet phenomenography.

 1. 1. Tekniklärares uppfattningar om programmering i teknik på grundskolans högstadium : En fenomenografisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Siran Vahabzadeh; [2020]
  Nyckelord :Technology teacher; technology education; technology teaching; programming; tcomputational thinking; teachers perceptions; secondary school; phenomenography; tekniklärare; teknikdidaktik; teknikundervisning; programmering; datalogiskt tänkande; lärares uppfattningar; grundskola; fenomenografi;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2018 trädde en rad förändringar i kraft i den svenska skolans läroplaner och kursplaner. Det är bland annat skrivningar om programmering i kursplanerna i teknik och matematik i grundskolan. Det här examensarbetet undersöker lärares uppfattningar kring införandet av programmering i teknikämnet på grundskolans högstadium. LÄS MER

 2. 2. Hur möjliggörs vilan i förskolan? : En fenomenografisk studie om barns vila i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Marie Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :Childrens sleep; preschool; rest; phenomenography; barns sömn; förskola; vila; fenomenografi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva förskollärares olika uppfattningar om barns möjligheter till vila i förskolan. Detta görs utifrån ett pedagogperspektiv där förskollärares uppfattningar och erfarenheter ligger till grund för studiens resultat. LÄS MER

 3. 3. Det bör finnas en lägstanivå på kontroll och styrning för alla projekt : En kvalitativ studie om vilka effekter resultatstyrning har på biståndsarbetet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Déogratias-William Girumugisha; Alvaro Orellana Valverde; [2020]
  Nyckelord :Biståndseffektivitet; resultatstyrning; Ideella föreningar; biståndsorganisationer; kostnadseffektivitet; resultatorienterade strategier; icke vinstdrivande företag;

  Sammanfattning : Inledning: Bistånd ger förutsättningar för att människor skall få lika möjligheter samt leva ett värdigt liv. Då majoriteten av biståndsverksamheter i Sverige bedrivs av skattemedel ställs stora krav på att kontrollera hur dessa pengar används. LÄS MER

 4. 4. Hur vet vi att eleverna förstår innehållet? : En kvalitativ studie om hur lärare stödjer elevernas förståelse av innehållet i faktatexter i årskurs 2.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anna Holmqvist; [2020]
  Nyckelord :svenska; faktatexter; läsförståelse; språk- och kunskapsutvecklande undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att bidra med kunskap om hur lärare stödjer elevers förståelse av innehållet i faktatexter i årskurs 2. Därför har data i form av fyra lärarintervjuer analyserats med utgångspunkt i den sociokulturella teorin. Studien är även inspirerad av den kvalitativa forskningsansatsen fenomenografi. LÄS MER

 5. 5. "gå till biblioteket så får du hjälp" : En fenomenografisk studie av hur samhällets digitalisering kommit att påverka det dagliga biblioteksarbetet i mötet med användaren

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anna-Karin Skansen; Ellinor Bylund; [2020]
  Nyckelord :Folkbibliotek; Bibliotekspersonal; Yrkesroller; Informationssamhället; Digital delaktighet; Biblioteksanvändare; MIK; Kompetens;

  Sammanfattning : In this bachelor thesis, we examine six public librarian’s perception and experiences of the phenomena of the digitalization of society. The study aims to raise a voice as to how this has affected them in their daily work in the library when in contact with patrons. LÄS MER