Sökning: "phenomenography"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade ordet phenomenography.

 1. 1. Vad är särskilt med ett särskilt begåvat barn?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emelie Andersson; Camilla Nyström; [2021-02-08]
  Nyckelord :Gifted children; very able children; phenomenographY; identification; special educator;

  Sammanfattning : SyfteDet övergripande syftet med studien är att få kunskap om hur sju specialpedagoger uppfattaratt särskild begåvning hos barn yttrar sig. Vidare är syftet att undersöka hur dessaspecialpedagoger uppfattar särskilt begåvade barns behov av stöd i skolan och hur stödet kanse ut. LÄS MER

 2. 2. Alla är vi olika, men olika är bra : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar och beskrivningar kring arbetet med inkludering av barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Lena Joansson; Frida Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Inclusion; Children with special needs; Conceptions; Phenomenography; Inkludering; Barn i behov av särskilt stöd; Uppfattningar och Fenomenograf;

  Sammanfattning : AbstractThe purpose of our study is to contribute with knowledge about how preschoolteachers perceive and describe the inclusion of children in need of special support.Based on the purpose of the study, three research questions are formulated. LÄS MER

 3. 3. "Bygg och konstruktion finns väl på alla förskolor?" : En kvalitativ undersökning om förskollärares uppfattning av bygg och konstruktion i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elin Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Preschool; preschool teacher; engenering; building and construktion; Förskola; förskollärare; teknik; bygg och konstruktion;

  Sammanfattning : Teknik är ett väldigt brett ämne och denna uppsats har valt att rikta in sig på bygg ochkonstruktion. Forskning visar att förskollärare finner begreppet teknik svårdefinieratoch hur arbetet med bygg och konstruktion ska belysas i svensk förskola finns detytterst lite forskning om. LÄS MER

 4. 4. Lek i förskolan : En studie om förskollärares förhållningssätt till barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Ottilia Igelström; [2021]
  Nyckelord :play; play and learning; preschool teachers´ approach; lek; lek och lärande; förskollärares förhållningssätt;

  Sammanfattning : Genom hela förskollärarutbildningen har lekens betydelse för barns lärande varit tydlig och att vi som förskollärare har ett ansvar att se till att leken ligger till grund för allt som vi gör i förskolan. Syftet med denna studie är att belysa förskollärares förhållningssätt till barns lek i planeringen av verksamheten och på så sätt bidra med kunskap kring hur leken kan ta form i förskolans verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares arbetemed andra modersmål än svenska i förskolor

  M1-uppsats,

  Författare :madeleine johansson; [2021]
  Nyckelord :Barn. Förskollärare. Material. Modersmål.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with knowledge about how preschoolteachers work with first languages other than Swedish and which tools thereare available in their preschools to work with this. It’s a qualitive study withsemistructured interviews where the sociocultural perspective is in focus anda phenomenography analysis model is used to analyse and process data. LÄS MER