Sökning: "gymnasiet"

Visar resultat 1 - 5 av 3979 uppsatser innehållade ordet gymnasiet.

 1. 1. Gymnasieelevers motiv till att läsa svenska som andraspråk. En kvalitativ studie om elevers resonemang kring valet att läsa sva på gymnasiet och deras erfarenheter av flerspråkighet i klassrummet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anders Bertilsson; [2024-01-31]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; sva; flerspråkighet; val;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker vilka motiv som ligger bakom gymnasieelevers val att läsa ämnet svenska som andraspråk, sva, och vilka erfarenheter de har med flerspråkighet i klassrummet. Studien har en fenomenologisk ansats där elevernas livsvärldar och dess språkliga repertoarer anses påverka elevernas beslut och förhållningsätt (Busch 2017). LÄS MER

 2. 2. Holodomor i Sverige. Hur Sovjetunionen och händelserna kring Holodomor fram- ställts i svenska läroböcker för gymnasiet från 1950-talet och framåt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktor Gustavsson; [2024-01-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Skriv så du blir mätt : skrivundervisning i mätningarnas tid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Joel Angmyr; Cecilia Holmberg; [2024]
  Nyckelord :Critical literacy; gymnasiet; mångkulturella klassrum; skrivundervisning; standardiserade prov; teaching to the test;

  Sammanfattning : This literature review asks the following:  How is writing instruction realized in L1-classrooms (in the Swedish upper secondary school or its equivalent globally), considering standardized testing as a background factor? Standardized testing has become established in Sweden as one way to audit the school system and evaluate knowledge levels for the sake of guaranteeing an equitable education. However, standardized testing may influence the way in which classroom instruction is realized by teachers, as observed by Popham (2001). LÄS MER

 4. 4. "Lärare läser betygskriterier och kursplaner som djävulen läser bibeln eller… typ.” : en kvalitativ intervjustudie med sju gymnasielärare om momentet ergonomi i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elsa Karis; Sanna Andersson; [2024]
  Nyckelord :Ergonomi; Läroplansteorin; Ramfaktorteorin; Idrott och hälsa; Hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar med ergonomi på gymnasiet i ämnet idrott och hälsa. Studien avser att besvara följande frågeställningar: - Hur tolkas de ergonomiska inslagen i styrdokumenten av gymnasielärare? - Hur arbetar gymnasielärare med ergonomi i ämnet idrott och hälsa? - Vilka möjligheter och begränsningar upplever gymnasielärare vid undervisning om ergonomi? Med utgångspunkt i läroplansteorin och ramfaktorteorin har studien undersökt hur sju behöriga lärare utformar sin undervisning kring momentet ergonomi i idrott och hälsa kurs 1 på gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. “Låter jag sådär?” : Ljudinspelning som verktyg i sångundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Charlotta Valtersson; [2024]
  Nyckelord :Analys; digitala verktyg; inspelning; intervju; lärande; sociokulturellt perspektiv; sångundervisning; Vygotskij;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att bidra med mer kunskap om hur ljudinspelning kan användas som ett verktyg för lärande i sångundervisning på ett estetiskt program på gymnasiet. Syftet har lett fram till tre frågeställningar: “Hur kan musiklärare använda ljudinspelning som ett verktyg för lärande i sångundervisning på gymnasiet?”, “Hur upplever sångelever, på ett estetiskt program i gymnasiet, ljudinspelning under sångundervisning?” och “Vilka verktyg kan sångelever på ett estetiskt program på gymnasiet använda för att äga sitt eget lärande med hjälp av sånginspelning?”. LÄS MER