Sökning: "Elsa Karis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elsa Karis.

  1. 1. "Lärare läser betygskriterier och kursplaner som djävulen läser bibeln eller… typ.” : en kvalitativ intervjustudie med sju gymnasielärare om momentet ergonomi i ämnet idrott och hälsa

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

    Författare :Elsa Karis; Sanna Andersson; [2024]
    Nyckelord :Ergonomi; Läroplansteorin; Ramfaktorteorin; Idrott och hälsa; Hälsa;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar med ergonomi på gymnasiet i ämnet idrott och hälsa. Studien avser att besvara följande frågeställningar: - Hur tolkas de ergonomiska inslagen i styrdokumenten av gymnasielärare? - Hur arbetar gymnasielärare med ergonomi i ämnet idrott och hälsa? - Vilka möjligheter och begränsningar upplever gymnasielärare vid undervisning om ergonomi? Med utgångspunkt i läroplansteorin och ramfaktorteorin har studien undersökt hur sju behöriga lärare utformar sin undervisning kring momentet ergonomi i idrott och hälsa kurs 1 på gymnasiet. LÄS MER