Sökning: "skrivundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 387 uppsatser innehållade ordet skrivundervisning.

 1. 1. Läs- och skrivundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Strömberg; [2022-02-07]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; anpassningar; lärarkompetens; fonologisk medvetenhet; metoder;

  Sammanfattning : En stor del av undervisningen på lågstadiet handlar om läs-och skrivundervisning och enligt skolledningen har elever med svårigheter att uppnå kunskapskraven rätt till särskilt stöd i undervisningen. Lärarens kompetens är viktig för att eleverna skall lyckas i sin läs- och skrivutveckling och deras stöd och resurser till eleverna har en stor påverkan. LÄS MER

 2. 2. Elever i skrivsvårigheter på högstadiet  - svensklärares undervisning och samverkan med speciallärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Pettersson; Malin Larsson; [2022]
  Nyckelord :extra anpassningar; Not-So-Simple View of Writing; skrivsvårigheter; skrivundervisning; speciallärare;

  Sammanfattning : När elever lämnar grundskolan ska de ha utvecklat en adekvat skriftlig förmåga för vidare studier och arbetsliv. Många elever har skrivsvårigheter och behöver mer stöttning under lärandeprocessen, vilket kan vara en utmaning för lärarna. LÄS MER

 3. 3. Handskrift eller digitala skrivmedel? : En kvantitativ studie om elevers val av skrivmedel vid textskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Berlin; Cecilia Svärd; [2022]
  Nyckelord :handskrift; digitala skrivmedel; elevperspektiv; skrivutveckling; flerspråkighet; tidig skrivundervisning;

  Sammanfattning : Syfte: Att identifiera den faktiska fördelningen i skrivundervisningen bland elever i årskurs 3 utifrån hur många som väljer att skriva sina texter på dator respektive för hand när valet står fritt samt att identifiera eventuella faktorer till varför. Metod: En kvantitativ enkätstudie utfördes med sammanlagt 86 deltagare. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen : En kvalitativ observations- och intervjustudie gällande de digitala verktygens användning i den ordinarie undervisningen för elever i årskurs två

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ellenor Sundberg; Ida Strandell; [2022]
  Nyckelord :Pedagogiska insatser; digitala verktyg; kompetensutveckling; läs- och skrivundervisning; ett designteoretiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur digitala verktyg används i läs-och skrivundervisningen och vilka faktorer som avger omfattningen av användandet i årskurs två på tre olika skolor i samma kommun samt om och hur kompetensutveckling erbjuds till lärare i förskoleklass till årskurs tre. För att samla data till studien har vi genomfört tre stycken intervjuer och observationer. LÄS MER

 5. 5. Skrivdidaktik i svenskundervisningen och dess inverkan på elevers skrivförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sissela Diarra Qvist; [2022]
  Nyckelord :gymnasieskolan; skrivdidaktik; skrivkompetens; skrivundervisning; skrivutveckling; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av debatten om bristande skrivkompetens i skola och högskola syftar föreliggande kunskapsöversikt till att belysa vad som kännetecknar gymnasieskolans skrivundervisning i svenska. I anslutning till det undersöks vilken påverkan skrivundervisningen har på elevernas skrivutveckling. LÄS MER