Äldre personers upplevelse i samband med flytt från det egna hemmet till ett vård- och omsorgsboende : En litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund Det finns en ökad risk hos äldre personer att drabbas av åldersförändringar som kan medföra behov av utökad omvårdnad. En flytt till ett vård- och omsorgsboende kan vara ett alternativ för många äldre, med möjlighet till vård och omsorg dygnet runt. Flytten kan innebära en stor förändring inom individen. Sjuksköterskans ansvar är att identifiera risker och behov för att främja välbefinnande varpå det är av vikt att sjuksköterskan medvetandegör de äldres upplevelser i samband med flytt för att vidta åtgärder vid behov. Syfte Syftet med föreliggande litteraturöversikt är att beskriva äldre personers upplevelser i samband med flytt från det egna hemmet till ett vård- och omsorgsboende. Metod Arbetet utfördes som en strukturerad litteraturöversikt med artiklar hämtade från databaserna CINAHL, PubMed samt PsycINFO. Resultatet analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultat Resultatet frambringade två huvudkategorier; Beslutet att flytta och Anpassningen. I samband med beslutet upplevdes delaktighet som bidragande till känsla av lättnad och trygghet medan motsatsen ledde till stress och maktlöshet. Vid anpassningen upplevdes regler och rutiner som frustrerande och kontrollerande. Möjligheten att bibehålla relationer, upprätthålla sin självbild och fortsätta med tidigare aktiviteter var viktigt för välbefinnandet. Slutsats Upplevelsen hos en äldre person i samband med flytt till ett vård- och omsorgsboende har visat sig bero på en rad påverkbara faktorer. Faktorer som sjuksköterskan kan medvetandegöra och med hjälp av omvårdnadsprocessen bidra till en positiv transition för den äldre i samband med flytten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)