Sökning: "gay rights"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden gay rights.

 1. 1. Surrogatmodern och den mänskliga värdigheten : En diskursanalys av den statliga utredningen om surrogatmoderskap, ur ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Diana Zanzi Ferrando; [2019]
  Nyckelord :surrogacy; surrogate; Commissioning Parents; pregnancy; pride; gay rights; gay; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; adoption; structural adjustment program; sap; population control; pregnant; surrogate mother; the coloniality of power; pregnancy risks; fertility tourism; parental order; surrogacy arrangements; pregnancy risk; intended mother; assisted reproductive technologies; surrogat; surrogatmödraskap; SOU 2016:11; avreglering; fertilitet; Insemination; IVF; provrörsbefruktning; donator; spermdonator; biologiska barn; infertilitet; Assisterad befruktning; livmoder; mamma; mamma barn; barnlöshet; Olika vägar till föräldraskap: Slutbetänkande av Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet; ofrivillig barnlöshet; pride; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; surrogatmödrarna; de nya surrogatmödrarna; sexuella övergrepp mot barn; barn; barnkonventionen; europakonventionen; eu; konstruering; diskurs; tilltänkta föräldrar; surrogatmor; surrogatmamma; biologiskt band; svensk exceptionalism; fertilitet; adoption; klass; ras; etnicitet; kön; stratifierad reproduktion; fertilitetsturism; sap; Sexindustri; sexturism; Malthusianism; strukturer; värdmödraskap; moderskap; maktförhållanden; makt; värderingar; mäns våld mot kvinnor; kritiskt; kritik; kritiskt postkolonialt perspektiv; perspektiv; feministiskt perspektiv; reproduktiv hälsa; mödraskap; varat och varan; barns rättigheter; föräldraskap; hälsa; kvinnors hälsa; barnets bästa; kommersialisering; kvinnors rättigheter; Olika vägar till föräldraskap; altruistiskt surrogatmödraskap; fritt val; det fria valet; frihet; surrogatmoderskap; utredning; mänsklig värdighet; mänskliga rättigheter; den mänskliga värdigheten; kommersiellt surrogatmödraskap; altruistiskt surrogatmoderskap; sexuella övergrepp; handel med barn; barnhandel; statlig utredning; värdmoderskap; feminism; feministisk teori; postkolonial; postkolonial teori; rasism; jämställdhet; sexuella rättigheter; tredje världen; utvecklingsstudier; utveckling; livmoder; livmodershyra; hyra livmoder; rätt till sin kropp; reproduktiva organ; reproduktiva rättigheter; graviditet; riskfylld graviditet; exploatering; sexuell exploatering; globala syd; globala nord; emotionalitet; subjektsposition; lagstiftning; koloniala idéer; kolonialism; vientre de alquiler;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur ”SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap” formulerar problemet med surrogatmoderskap, vilka subjektspositioner som kan urskiljas i utredningen och analyserar den ut ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv.   Utredningen utgår ifrån mänsklig värdighet, autonomi och barnets bästa vilket uppsatsen belyser får konsekvenser för hur problemet med surrogatarrangemang porträtteras olika beroende på om surrogatmodern och barnet är från det globala syd eller det globala nord. LÄS MER

 2. 2. Homosexualitet i ungdomslitteraturen : En komparativ litteraturstudie om homosexualitet i ungdomslitteraturen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Elin Persson; [2018]
  Nyckelord :homosexualitet; ungdomslitteratur; normkritisk undervisning; heteronorm; didaktik; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This essay treats the subject of homosexuality in Young Adult literature, this is done by a comparative book-study from the British author Aidan Chambers book Dance on my grave (1982) and the Swedish author Anna Ahlunds book Du, bara (2016). Both books have a homosexual protagonist as their main character. LÄS MER

 3. 3. Working Out : Workplace’s influence on the coming-out of gay employees and its impact on their work and working environment.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nicolas Meny; [2018]
  Nyckelord :LGBT; Working conditions; Working Environment; Coming-out; Gay; Employees;

  Sammanfattning : LGBT rights and situation have globally improved significantly, especially in the past few decades. However, being a gay employee is not always easy and though sexuality is a private matter, there is no shock in admitting that private matters are what define us along with our environments, both personal and professional. LÄS MER

 4. 4. Fear and Loathing in the Iron Closet: The right to freedom of assembly for LGBT rights activists in the Russian Federation, Ukraine and the Republic of Moldova, and the role of the Moscow Patriarchate in the invention of “gay propaganda” legislation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Andersson; [2018]
  Nyckelord :public international law; human rights; human rights law; echr; ecthr; european court of human rights; council of europe; european convention on human rights; lgbt rights; lgbt; lgbtq; lgbti; lgbt ; russian orthodox church; moscow patriarchate; freedom of assembly; pride; gay propaganda; moldova; ukraine; russia; russian federation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Iron Closet has always been deep, and although never leading to Narnia it has on occasions had the potential to be a one-way ticket to a forced labour camp. After the decline of the Soviet Union, however, the Western world rejoiced; the second parenthesis had been set out and we now lived in the main narrative again where everything ought to make sense. LÄS MER

 5. 5. Villkorade rättigheter? : En kritisk studie om heteronormativitet och mänskliga rättigheter för hbtq-personers i Burma

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Widoff Anna; [2018]
  Nyckelord :Heteronormativity; Human Rights; Burma; Myanmar; Judith Butler; Gender; Humanity; heteronormativitet; mänskliga rättigheter; Burma; Myanmar; Judith Butler; genus; mänsklighet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze whether heteronormativity conditions human rights for LGBT persons in Burma, and how “normalization processes” affect and control whose lives, according to Judith Butlers theories, possesses human value. This is done through interpreting the framework of theories by Butler with methods of idea analysis and empirical interviews and research from Burma. LÄS MER