Sökning: "gay rights"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden gay rights.

 1. 1. Western paternalism in Africa - A Comparative Case Study of Nigeria and The Republic of Niger on Gay Rights

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Iyere Igbogbo; [2020]
  Nyckelord :Global politics and Societal changes;

  Sammanfattning : This thesis examined the influence of Western paternalism on the adoption of gay rights by Nigeria and the Republic of Niger. It seeks to provide an answer to the research question: How has Western paternalism determined Nigeria and the Republic of Niger's positions on the adoption of gay rights? The opposition of gay rights is widespread among African countries, and existing research is yet to provide an encompassing explanation for the trend. LÄS MER

 2. 2. Att begripliggöra det obegripliga : En postkolonial analys av argument för Ugandas anti-gaylag mellan årtalen 2009 och 2014

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Johansson Samuel; [2020]
  Nyckelord :Uganda; anti-homosexuality bill; postcolonialism; homosexuality; the west; colonialism; Frantz Fanon; Kristen Cheney;

  Sammanfattning : A new law regulating homosexual relations was in the year of 2009 introduced in the parliament of Uganda, resulting in wide condemnation from the west. The bill proposed harsh penalties for homosexual behavior and gay advocacy, including, but not limited to, the death penalty and life imprisonment. LÄS MER

 3. 3. Västerländska värden i vida världen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jacob Holm; [2020]
  Nyckelord :Singapore; Malaysia; Individualisering; Asian Values; Idealtyper; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The situation for the LGBT community is still problematic in many parts of the world. But maybe change is coming. This paper examines how the state leaders of Malaysia and Singapore speak publicly about gay rights in their own countries. To examine this I used quotes from newspaper articles about the situation in the respective countries. LÄS MER

 4. 4. Sex, Love and Moral Control: Exploring the effectiveness and limitations of international and regional human rights law relevant to SOGIESC diverse groups in the quest to invalidate Zimbabwe’s “sodomy” law

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Farai Irene Chikwanha; [2019]
  Nyckelord :Zimbabwe; SOGIESC; sex; same-sex attracted persons; sodomy; carnal intercourse against the order of nature; international human rights law; regional human rights law; comparative law; human rights; privacy; equality; non-discrimination; dignity; consensual; morality; Law and Political Science;

  Sammanfattning : “Only in the most technical sense is this a case about who may penetrate whom where. At a practical and symbolical level it is about the status, moral citizenship and sense of self-worth of a significant section of the community. LÄS MER

 5. 5. Surrogatmodern och den mänskliga värdigheten : En diskursanalys av den statliga utredningen om surrogatmoderskap, ur ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Diana Zanzi Ferrando; [2019]
  Nyckelord :surrogacy; surrogate; Commissioning Parents; pregnancy; pride; gay rights; gay; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; adoption; structural adjustment program; sap; population control; pregnant; surrogate mother; the coloniality of power; pregnancy risks; fertility tourism; parental order; surrogacy arrangements; pregnancy risk; intended mother; assisted reproductive technologies; surrogat; surrogatmödraskap; SOU 2016:11; avreglering; fertilitet; Insemination; IVF; provrörsbefruktning; donator; spermdonator; biologiska barn; infertilitet; Assisterad befruktning; livmoder; mamma; mamma barn; barnlöshet; Olika vägar till föräldraskap: Slutbetänkande av Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet; ofrivillig barnlöshet; pride; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; surrogatmödrarna; de nya surrogatmödrarna; sexuella övergrepp mot barn; barn; barnkonventionen; europakonventionen; eu; konstruering; diskurs; tilltänkta föräldrar; surrogatmor; surrogatmamma; biologiskt band; svensk exceptionalism; fertilitet; adoption; klass; ras; etnicitet; kön; stratifierad reproduktion; fertilitetsturism; sap; Sexindustri; sexturism; Malthusianism; strukturer; värdmödraskap; moderskap; maktförhållanden; makt; värderingar; mäns våld mot kvinnor; kritiskt; kritik; kritiskt postkolonialt perspektiv; perspektiv; feministiskt perspektiv; reproduktiv hälsa; mödraskap; varat och varan; barns rättigheter; föräldraskap; hälsa; kvinnors hälsa; barnets bästa; kommersialisering; kvinnors rättigheter; Olika vägar till föräldraskap; altruistiskt surrogatmödraskap; fritt val; det fria valet; frihet; surrogatmoderskap; utredning; mänsklig värdighet; mänskliga rättigheter; den mänskliga värdigheten; kommersiellt surrogatmödraskap; altruistiskt surrogatmoderskap; sexuella övergrepp; handel med barn; barnhandel; statlig utredning; värdmoderskap; feminism; feministisk teori; postkolonial; postkolonial teori; rasism; jämställdhet; sexuella rättigheter; tredje världen; utvecklingsstudier; utveckling; livmoder; livmodershyra; hyra livmoder; rätt till sin kropp; reproduktiva organ; reproduktiva rättigheter; graviditet; riskfylld graviditet; exploatering; sexuell exploatering; globala syd; globala nord; emotionalitet; subjektsposition; lagstiftning; koloniala idéer; kolonialism; vientre de alquiler;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur ”SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap” formulerar problemet med surrogatmoderskap, vilka subjektspositioner som kan urskiljas i utredningen och analyserar den ut ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv.   Utredningen utgår ifrån mänsklig värdighet, autonomi och barnets bästa vilket uppsatsen belyser får konsekvenser för hur problemet med surrogatarrangemang porträtteras olika beroende på om surrogatmodern och barnet är från det globala syd eller det globala nord. LÄS MER