Sökning: "barnlöshet"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet barnlöshet.

 1. 1. Enjoying freedom or priced out of parenthood? : Attitudes to childlessness on Japanese Internet forums

  Master-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Elin Holmberg Yamada; [2019]
  Nyckelord :Childlessness; gender roles; Japan; discourse analysis; gender equality; Barnlöshet; könsroller; Japan; diskursanalys; jämställdhet;

  Sammanfattning : Declining birth rate in Japan has been acknowledged as a demographic crisis since the 1970s. Higher education and better jobs has given women freedom and alternatives to starting a family, and some say the value of marriage and children has decreased overall. LÄS MER

 2. 2. I väntan på ett barn : En litteraturöversikt som beskriver pars behov inom infertilitetsvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Malin Andersson; Elin Ytterberg; [2019]
  Nyckelord :infertility; infertility treatment; nursing; refutation; suffering; bemötande; infertilitet; infertilitetsbehandling; lidande; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ofrivillig barnlöshet är ett vanligt problem hos par i fertil ålder och drabbar runt 15–20 % av alla par i västvärlden som önskar få barn. Infertilitet och infertilitetsvård kan bidra till sämre hälsa och kan vara påfrestande för båda parter i paret. LÄS MER

 3. 3. Surrogatmodern och den mänskliga värdigheten : En diskursanalys av den statliga utredningen om surrogatmoderskap, ur ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Diana Zanzi Ferrando; [2019]
  Nyckelord :surrogacy; surrogate; Commissioning Parents; pregnancy; pride; gay rights; gay; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; adoption; structural adjustment program; sap; population control; pregnant; surrogate mother; the coloniality of power; pregnancy risks; fertility tourism; parental order; surrogacy arrangements; pregnancy risk; intended mother; assisted reproductive technologies; surrogat; surrogatmödraskap; SOU 2016:11; avreglering; fertilitet; Insemination; IVF; provrörsbefruktning; donator; spermdonator; biologiska barn; infertilitet; Assisterad befruktning; livmoder; mamma; mamma barn; barnlöshet; Olika vägar till föräldraskap: Slutbetänkande av Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet; ofrivillig barnlöshet; pride; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; surrogatmödrarna; de nya surrogatmödrarna; sexuella övergrepp mot barn; barn; barnkonventionen; europakonventionen; eu; konstruering; diskurs; tilltänkta föräldrar; surrogatmor; surrogatmamma; biologiskt band; svensk exceptionalism; fertilitet; adoption; klass; ras; etnicitet; kön; stratifierad reproduktion; fertilitetsturism; sap; Sexindustri; sexturism; Malthusianism; strukturer; värdmödraskap; moderskap; maktförhållanden; makt; värderingar; mäns våld mot kvinnor; kritiskt; kritik; kritiskt postkolonialt perspektiv; perspektiv; feministiskt perspektiv; reproduktiv hälsa; mödraskap; varat och varan; barns rättigheter; föräldraskap; hälsa; kvinnors hälsa; barnets bästa; kommersialisering; kvinnors rättigheter; Olika vägar till föräldraskap; altruistiskt surrogatmödraskap; fritt val; det fria valet; frihet; surrogatmoderskap; utredning; mänsklig värdighet; mänskliga rättigheter; den mänskliga värdigheten; kommersiellt surrogatmödraskap; altruistiskt surrogatmoderskap; sexuella övergrepp; handel med barn; barnhandel; statlig utredning; värdmoderskap; feminism; feministisk teori; postkolonial; postkolonial teori; rasism; jämställdhet; sexuella rättigheter; tredje världen; utvecklingsstudier; utveckling; livmoder; livmodershyra; hyra livmoder; rätt till sin kropp; reproduktiva organ; reproduktiva rättigheter; graviditet; riskfylld graviditet; exploatering; sexuell exploatering; globala syd; globala nord; emotionalitet; subjektsposition; lagstiftning; koloniala idéer; kolonialism; vientre de alquiler;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur ”SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap” formulerar problemet med surrogatmoderskap, vilka subjektspositioner som kan urskiljas i utredningen och analyserar den ut ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv.   Utredningen utgår ifrån mänsklig värdighet, autonomi och barnets bästa vilket uppsatsen belyser får konsekvenser för hur problemet med surrogatarrangemang porträtteras olika beroende på om surrogatmodern och barnet är från det globala syd eller det globala nord. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av infertilitet och ofrivillig barnlöshet : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Salem Tesfa-Giyorgis; Sofia Ernstsson; [2019]
  Nyckelord :Infertilitet; kultur; moderskap; kvalitativ studie; infertil kvinna; missfall; hälsa; depression; sorg och stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Infertilitet är en bristande förmåga eller svårighet att uppnå önskad graviditet. Tiotill femton procent kvinnor är infertila, de utvecklar ofta psykisk ohälsa på grund av denemotionella processen och den press de får från samhället. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av effektivitet och farmakologiska skillnader på gonadotropiner för kontrollerad ovarie-stimulering vid provrörsbefruktning : Follitropin alfa vs högrenat menotropin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Linda Svensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns många orsaker till ofrivillig barnlöshet men tack vare nya tekniker har det blivit möjligt att få barn för många. Först och främst är det in vitro fertilisering (IVF)- / Intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI)-behandlingar genom kontrollerad ovariestimulering (COS) av gonadotropiner som har ökat möjligheten att få flera ägg för att öka chansen att få en lyckad graviditet. LÄS MER