Sökning: "lidande"

Visar resultat 1 - 5 av 5132 uppsatser innehållade ordet lidande.

 1. 1. Planeringstid: varför och för vem?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Jessica Andersson Larsdotter; Ajla Ahmadyan; [2023-10-24]
  Nyckelord :fritids; fritidslärare; planering; planeringstid; förutsättningar; uppdrag; kvalitet; ramfaktor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka fritidslärares uppfattningar om och erfarenheter kring planering och planeringstid, det vill säga hur lärare lägger upp sin planering, vad som prioriteras och vilka brister de ser med planeringstiden. Studien är av kvalitativ form där vi har genomfört nio mailintervjuer med personer som arbetar inom olika fritidshemsverksamheter. LÄS MER

 2. 2. Relationsarbete i fritidshem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Areyam Asmelash; Henrik Andersson; Malin Kochar; [2023-10-19]
  Nyckelord :Relationsarbete; fritidshem; specialpedagogik; elever i behov av särskilt stöd; inkludering och exkludering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur personalen arbetar med relationsskapande för elever i behov av särskilt stöd på fritidshem. Vidare undersöks personalens uppfattningar om vad som krävs för ett utvecklat relationsarbete för eleverna. LÄS MER

 3. 3. Mening & Oordning ur en Slaskdiagnos En Antropologisk studie av Fibromyalgi och Upplevelser av Lidande och Lindring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Matilda Remgård; [2023-10-12]
  Nyckelord :Kronisk smärta; Fibromyalgi; Fenomenologi; Embodiment; Sjukdomsidentitet; Meaning Response;

  Sammanfattning : Detta examensarbete studerar människors upplevelse av fibromyalgi: ett kroniskt sjukdomsoch smärttillstånd som biomedicinen inte egentligen har något nuvarande tillvägagångssätt för att hantera. Syftet är därför att undersöka hur dessa människor i en svensk kontext upplever och hanterar sin diagnos, lidande och lindring. LÄS MER

 4. 4. I vilken utsträckning får patienter brytpunktssamtal vid hjärtsjukdom jämfört med cancersjukdom - En registerstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Fredrika Rydelius; Petter Tollemark; [2023-10-04]
  Nyckelord :Brytpunktsamtal; palliativ vård; hjärtsjukdom; cancer; Svenska palliativregistret; palliativ värdegrund;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i utvecklade länder och palliativ vård bör erbjudas i livets slut. Palliativ vård är en aktiv helhetsvård som har till syfte att lindra lidande i livets slut. Den palliativa vården vilar på fyra hörnstenar: symtomlindring, teamarbete, kommunikation och närståendestöd. LÄS MER

 5. 5. Intraoperativa lägesändringar av patient under generell anestesi

  Magister-uppsats,

  Författare :Solen Taher; Li Larsson; [2023-07-03]
  Nyckelord :Lägesändringar; Generell Anestesi; Ryggläge; Säker Vård; Operationsteam;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter kan drabbas av trycksår och nervskador under operation vilket innebär ett stort lidande för patienten som drabbas och det kan leda till långvariga komplikationer. Det leder även till ökade kostnader för sjukvården med förlängda vårdtider. LÄS MER