Sökning: "lidande"

Visar resultat 1 - 5 av 4216 uppsatser innehållade ordet lidande.

 1. 1. Upplevelsen av postoperativ smärta, smärtskattning och efterföljande smärtlindring

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emilia Mörse; [2022-01-13]
  Nyckelord :Patientens upplevelse; smärtlindring; smärtskattning; postoperativ smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund, smärta är en subjektiv upplevelse vilket innebär att människor upplever smärta olika. Smärta påverkar inte enbart individen genom ett försämrat välmående och ökat lidande, utan även samhället genom högre kostnader och längre vårdtider. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att smärtbedöma icke-verbala barn. En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jazmin Voigth Vallejos; Nathalie Wozniak; [2022]
  Nyckelord :Icke-verbala barn; Lidande; Sjuksköterskor; Smärtbedömning; Upplevelser.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Smärta är fortfarande ett vanligt och viktigt problem hos barn inneliggande på sjukhus. Obehandlad smärta kan leda till kortvariga och långvariga psykologiska och fysiologiska konsekvenser för denna grupp. Icke-verbala barn har inte förmåga att verbalt kunna beskriva sina upplevelser och anses därför vara speciellt utsatta för smärta. LÄS MER

 3. 3. Fysioterapeuters upplevelse av intensivvårdsarbete med Covid-19 patienter : En kvalitativ studie i en svensk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emil Åkesson-Möller; Elias Edlund; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Fysioterapi; Intensivvård; Kvalitativ forskning; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 30 januari 2020 deklarerade WHO att spridningen av det nya coronaviruset var en internationell hälsofara. Pandemin påverkade vårdens rutiner och kapacitet. LÄS MER

 4. 4. Icke-farmakologiska metoder för att minska oro hos barn preoperativt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kim Nordbåge; Mathilda Arvidsson; [2022]
  Nyckelord :Child; anxiety; intervention; preoperative care; Barn; ångest; intervention; preoperativ vård;

  Sammanfattning : Introduktion: 50–75% av barn som ska genomgå operation upplever preoperativ oro. Barn har en större sårbarhet för stress och den preoperativa oron kan medföra konsekvenser med onödigt lidande och ett försvårat sövningsmoment preoperativt. Det kan även medföra mer smärta och ökad oro postoperativt. LÄS MER

 5. 5. När det ofattbara händer - föräldrars upplevelser av att ha ett barn som vårdas palliativt

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Svensson; Veronica Gyllenbrodd; [2022]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Att vara förälder till ett döende barn som vårdas palliativt inneliggande på sjukhus innebär lidande och sorg. Föräldrar är i behov av stöd av familj samt närstående och samarbetet med vårdpersonalen är centralt. Syfte: Beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett barn som vårdats palliativt på en neonatalavdelning. LÄS MER