Sökning: "svensk exceptionalism"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden svensk exceptionalism.

 1. 1. Ett exceptionellt land : En kritisk innehållsanalys av hur Sverige och svenskhet diskuteras i material riktat till nyanlända och till pedagoger som arbetar med nyanlända

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellinor Hellberg; [2019]
  Nyckelord :svensk exceptionalism; integration; sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Nötkött : En etnologisk studie om individers föreställningar om hållbarhet och risk i förhållande till ett köttslag

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Kevin Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Nötkött; konsumtion; produktion; hållbarhet; risk; reflexiv modernitet; självbegränsning; ursprung; gastronationalism; svensk exceptionalism; den frånvarande referensen; nykarnism.;

  Sammanfattning : This study explores how beef consumption and production triggers feelings of risk related to the climate, environment, personal health and animal welfare among the study participants. These feelings are mainly analyzed through the lens of Ulrich Beck’s theories on the risk society. LÄS MER

 3. 3. Levande historia: kolonialism, exceptionalism och komplicitet. En diskursanalys av svenska historieläroböcker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :My Borglund; [2019]
  Nyckelord :Kolonialism; postkolonial feminism; kolonial mentalitet; svensk exceptionalism; kolonial komplicitet Colonialism; post-colonial feminism; colonial mentality; Swedish exceptionalism; colonial complicity; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper explores discourses about European colonialism and particularly Sweden's colonial legacy in Swedish upper secondary school history textbooks. All three textbooks are currently in use and are based on the latest school curricula from 2011. LÄS MER

 4. 4. Surrogatmodern och den mänskliga värdigheten : En diskursanalys av den statliga utredningen om surrogatmoderskap, ur ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Diana Zanzi Ferrando; [2019]
  Nyckelord :surrogacy; surrogate; Commissioning Parents; pregnancy; pride; gay rights; gay; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; adoption; structural adjustment program; sap; population control; pregnant; surrogate mother; the coloniality of power; pregnancy risks; fertility tourism; parental order; surrogacy arrangements; pregnancy risk; intended mother; assisted reproductive technologies; surrogat; surrogatmödraskap; SOU 2016:11; avreglering; fertilitet; Insemination; IVF; provrörsbefruktning; donator; spermdonator; biologiska barn; infertilitet; Assisterad befruktning; livmoder; mamma; mamma barn; barnlöshet; Olika vägar till föräldraskap: Slutbetänkande av Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet; ofrivillig barnlöshet; pride; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; surrogatmödrarna; de nya surrogatmödrarna; sexuella övergrepp mot barn; barn; barnkonventionen; europakonventionen; eu; konstruering; diskurs; tilltänkta föräldrar; surrogatmor; surrogatmamma; biologiskt band; svensk exceptionalism; fertilitet; adoption; klass; ras; etnicitet; kön; stratifierad reproduktion; fertilitetsturism; sap; Sexindustri; sexturism; Malthusianism; strukturer; värdmödraskap; moderskap; maktförhållanden; makt; värderingar; mäns våld mot kvinnor; kritiskt; kritik; kritiskt postkolonialt perspektiv; perspektiv; feministiskt perspektiv; reproduktiv hälsa; mödraskap; varat och varan; barns rättigheter; föräldraskap; hälsa; kvinnors hälsa; barnets bästa; kommersialisering; kvinnors rättigheter; Olika vägar till föräldraskap; altruistiskt surrogatmödraskap; fritt val; det fria valet; frihet; surrogatmoderskap; utredning; mänsklig värdighet; mänskliga rättigheter; den mänskliga värdigheten; kommersiellt surrogatmödraskap; altruistiskt surrogatmoderskap; sexuella övergrepp; handel med barn; barnhandel; statlig utredning; värdmoderskap; feminism; feministisk teori; postkolonial; postkolonial teori; rasism; jämställdhet; sexuella rättigheter; tredje världen; utvecklingsstudier; utveckling; livmoder; livmodershyra; hyra livmoder; rätt till sin kropp; reproduktiva organ; reproduktiva rättigheter; graviditet; riskfylld graviditet; exploatering; sexuell exploatering; globala syd; globala nord; emotionalitet; subjektsposition; lagstiftning; koloniala idéer; kolonialism; vientre de alquiler;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur ”SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap” formulerar problemet med surrogatmoderskap, vilka subjektspositioner som kan urskiljas i utredningen och analyserar den ut ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv.   Utredningen utgår ifrån mänsklig värdighet, autonomi och barnets bästa vilket uppsatsen belyser får konsekvenser för hur problemet med surrogatarrangemang porträtteras olika beroende på om surrogatmodern och barnet är från det globala syd eller det globala nord. LÄS MER

 5. 5. Rasism och svensk exceptionalism – en kritik av Sveriges ovilja att kriminalisera rasistiska organisationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karolina Laczak; [2014]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; Mänskliga rättigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the last year a number of notable events with ties to Nazi groups, such as demonstrations and brutal attacks, have occurred in Sweden. The media has also reported on numerous occasions that the UN Committee for the Elimination of Racial Discrimination (CERD) has repeatedly criticized Sweden. LÄS MER