Sökning: "kolonialism"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade ordet kolonialism.

 1. 1. Den bortglömda förhandlaren : Sultanen av Sulus agens och handlingsutrymme under amerikansk kolonisering 1899-1904

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Simon Ottosson; [2021]
  Nyckelord :Colonialism; Moro; Sulu Sultanate; Segmentary State; Competing Jurisdictions; Entanglements; Kolonialism; Moro; Sulu-sultanatet; Segmentär stat; Konkurrerande anspråk; Sammanflätning;

  Sammanfattning : The purpose and aim of this study is to offer a hitherto lacking perspective on the Sulu Archipelago’s history during the early years of American colonial rule – that of the native Sulu Sultan. Existing research, albeit new, tends to favour a U.S centred view. LÄS MER

 2. 2. Ett sekel av läroböcker : En kvalitativ litteraturstudie av läroböckers utveckling och didaktiska roll inom ämnet historia - Exemplet kolonialism/imperialism

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Markus Hederskog; [2021]
  Nyckelord :modern kolonialism; postkolonialism; imperialism; svenska läroböcker i historia; teorin om ”den andre”; orientalism;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how the view of colonialism, the colonialists, and thenative people in Swedish textbooks, has changed over the years. The study investigates, in aqualitative content analysis, three books from the early 20th century and four books from the early 21st century. LÄS MER

 3. 3. "White Savior Complex" - En studie om postkoloniala tendenser i Agenda 2030

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Siri Bergenstråhle; [2021]
  Nyckelord :”White savior complex”; postkolonialism; Agenda 2030; Millenniemålen; utveckling; utvecklingsländer; kolonialism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Agenda 2030 är en global målsättning satt av FN med syfte att bidra till hållbar utveckling runt i om i världen. Den består av 17 mål som ska uppfyllas av alla FN:s medlemsländer till år 2030. Agendan ska vara för folket och av folket, men min fråga är om de har lyckats med detta i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Meningsskiljaktigheter om upplysningen inom modern ateism : En kvalitativ komparativ analys av John Gray och Christopher Hitchens

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Fredrik Mark; [2020]
  Nyckelord :Upplysningen; Christopher Hitchens; John Gray; ateism; nyateism; religiös upplysning; vetenskaplig revolution; meliorism; monism; panteism; rasism.;

  Sammanfattning : Upplysningen var en period av radikala förändringar. Religion, vetenskap och politik influerades under denna period av de vetenskapliga framgångar som gjordes under 1600-talets vetenskapliga revolution tack vare bland annat Galileo och Kopernikus. LÄS MER

 5. 5. Un mundo donde quepan muchos mundos - en studie om akademins roll som en kunskapskapande samt kunskapslegitimerande institution ur ett dekolonialt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Alejandra Gomez Lozano; [2020]
  Nyckelord :akademin; högre utbildning; dekolonialite; dekolonisering; avkolonisering; pedagogik; avlänkning; nollpunktens hybris; modernitet; nyliberalism; kolonialism; bankundervisning; känntänka; participatorisk aktionsforskning; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag intervjuat sex akademiker för att förstå hur akademin kan förstås ur ett dekolonialt perspektiv samt vilka möjligheter det finns för att arbeta dekolonialt inom akademin. Till hjälp har jag tagit teorier om bankundervisning, nollpunktens hybris, avlänkning, epistemisk våld samt dekoloniala pedagogier. LÄS MER