Sökning: "Styrdokument"

Visar resultat 1 - 5 av 3017 uppsatser innehållade ordet Styrdokument.

 1. 1. Bedömning i musikskapande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Maria Niklasson; [2022]
  Nyckelord :bedömning; musikskapande; komposition; musikpedagogik; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att förstår hur musiklärare bedömer elevers musikskapande och hur elevexempel tolkas och förstås utifrån nuvarande styrdokument. Fem kvalitativa intervjuer genomfördes där musiklärare på högstadiet fick beskriva musikskapande och hur det bedöms i praktiken. LÄS MER

 2. 2. Var det bara för syns skull? : En implementeringsstudie om barnkonventionen som svensk lag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Erik Orrell; Maja Janhans; [2022]
  Nyckelord :Barnkonventionen; implementering; socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka hur barnkonventionen implementerats i socialtjänstens verksamheter samt vilka faktorer som begränsat respektive underlättat implementeringen av konventionen. Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer och en surveyundersökning via e-post. LÄS MER

 3. 3. Musik för alla : Om musikundervisning på gymnasiesärskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Rebecka Krusevall; [2022]
  Nyckelord :gymnasiesärskola; musikpedagogik; specialpedagogik; inkludering; funktionsvariation; funktionsnedsättning; musikundervisning; relationell specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap om musiklärares arbete på gymnasiesärskolan. Datainsamlingen gjordes genom kvalitativa intervjuer med fyra verksamma musiklärare. Intervjuerna spelades in och transkriberades till text. LÄS MER

 4. 4. Kom alla barn : En enkät och observationsundersökning om inkludering av barn i behov av särskilt stöd i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefine Stål Normark; Tsion Tesfaye; [2022]
  Nyckelord :Inkludering; barn i behov av särskilt stöd; undervisning; samling;

  Sammanfattning : Studien undersöker inkludering av barn i behov av särskilt stöd i undervisningen, där barnets rätt till inkludering är lagstadgat och framfört av flera olika styrdokument som har relation till förskolan. Inkludering är mångfacetterat och kan definieras och uppfattas på olika sätt, vilket gör det intressant att undersöka hur inkluderings begreppet yttrar sig i relation tillpedagogernas handlingar och attityder. LÄS MER

 5. 5. Sång i grundskolan : En kvalitativ intervjustudie om sång i musikundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Alma Bengmark; Frida Gyll; [2022]
  Nyckelord :Music education; singing; singing education; elementary school; choir; choir singing.; Sång; gemensam sång; grundskola; musikundervisning; elevanpassning; sångundervisning; körsång.;

  Sammanfattning : Syftet med detta självständiga arbete är att bidra med kunskap om hur musiklärare konstruerar mening om sång i grundskolan utifrån begreppet gemensam sång. Genom kvalitativa intervjuer med fem musiklärare i grundskolan har material samlats in. LÄS MER