Sökning: "intended mother"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden intended mother.

 1. 1. Surrogatmoderskap i svensk rätt - Om surrogatmoderskap i svensk rätt och kriminalisering av surrogatförmedling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Zakariasson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; surrogatmoderskap; surrogatförmedling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om surrogatmoderskap har under det senaste året aktualiserats bland annat med anledning av två domar från Högsta domstolen. Domarna rörde erkännande av utländsk dom i syfte att fastställa rättsligt föräldraskap i Sverige för tilltänkta föräldrar till barn födda genom surrogatarrangemang. LÄS MER

 2. 2. Den osynliga modern - En kritisk diskursanalys av föräldrars språkbruk kring surrogatmödrar och surrogatmödraskap i media och dess effekter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Rebecka Zethraeus; [2020]
  Nyckelord :Surrogatmödraskap; Surrogacy; Nyliberalism; Diskursanalys; hegemoni; postkolonial feminism; kritisk diskursanalys; critical discourse analysis; postcolonial;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study discourse in media by parents of children that were born through transnational commercial surrogacy arrangements, and intended parents who plan on going through this process in the future. I have analyzed media where this parental narrative is portrayed, using critical discourse analysis combined with Carole Bacchis policy analysis WPRapproach. LÄS MER

 3. 3. Erkännande av utländska domar beträffande moderskap i surrogatarrangemang : Principen om barnets bästa och barnets rätt till privat-och familjeliv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Hanna Besic; [2020]
  Nyckelord :surrogacy surrogacyarrangements; surrogatarrangemang moderskap faderskap erkännande av utländska domar fastställande av moderskap moderskapspresumtionen faderskapspresumtionen presumtion assisterad befruktning privat- och familjeliv;

  Sammanfattning : Surrogatarrangemang väcker många känslor hos individer och det är en pågående debatt huruvida det ska legaliseras eller inte. I ett nytt avgörande från Högsta domstolen, NJA 2019 s. 504, erkänner domstolen ett utländskt avgörande beträffade moderskap inom surrogatarrangemang. LÄS MER

 4. 4. Europadomstolens första rådgivande yttrande och dess effekter i svensk rätt : En analys av effekterna för fastställande av rättsligt föräldraskap för tilltänkta mödrar vid surrogatarrangemang

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnea Söderqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vem är en mördare? : En jämförande studie av Aftonbladets porträttering av mördande föräldrar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Julia Emanuelsson; Linnéa Hyensjö; [2020]
  Nyckelord :Agenda-setting; Gender studies; parenthood; murder; infanticide; Dagordning; genusvetenskap; föräldraskap; mord; barnadråp;

  Sammanfattning : With a qualitative text analysis, we have studied how media portrays a mother and a father who have murdered their child and if, and how, this portraiture differs. This is a study based on 32 articles from the biggest newspaper in Sweden, Aftonbladet. LÄS MER