Sökning: "Familjerätt"

Visar resultat 1 - 5 av 526 uppsatser innehållade ordet Familjerätt.

 1. 1. Partner eller rumskompisar? En studie om kravet sexuellt samliv för ett samboförhållande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nabyiel Pieter Marionell; [2022]
  Nyckelord :civilrätt; familjerätt; sexuellt samliv; samboskap; samboförhållande; sambo; äktenskap; sambolagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett samboförhållande är ett förhållande mellan två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Med parförhållande avses en förbindelse vari som regel ingår sexuellt samliv. LÄS MER

 2. 2. Barnfridsbrottets påverkan på domstolens bedömningar i vårdnad, boende och umgängesfrågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Johansson; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; barnfridsbrott; riskbedömning; barnets bästa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige har ungefär vart tionde barn någon gång blivit utsatt för att bevittna våld mellan sina föräldrar. Våld i nära relationer och barns bevittnande av familjevåld utgör således ett samhällsproblem. Den 1 juli 2021 infördes en ny straffbestämmelse om barnfridsbrott i 4 kap. 3 § BrB. LÄS MER

 3. 3. Barnrättsperspektiv i vårdnadsmål vid risk för separationsvåld eller så kallat ”eftervåld” : En studie om rättens avvägning mellan skydd för barn och barns rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lynette Chavez Lupe; Stina Falk; [2022]
  Nyckelord :Separation violence; post-separation violence; exposed to violence; exposed violence; post divorce; children in domestic violence; post divorce parenting; child rights perspective; custody cases; custody disputes; best interest of the child; the child s claim; intimate partner violence; IPV; child affected; family conflict; family dispute; court of appeal; witnessing violence; victim of violence; family violence; child rights; children s rights; custody battle; post separation; post-separation dispute; domestic violence; domestic violence after separation; false allegations; false allegations in custody battle; parental alienation; family violence; separation assault involving children; Separationsvåld; eftervåld; barnrättsperspektiv; vårdnadsmål; vårdnadstvister; barnets bästa; barnets utsaga; barnperspektiv; våld i nära relationer; vårdnadsmål; socionom; socialt arbete; familjerätt; barnrätt; diskursanalys; kvantitativ innehållsanalys; separation; familjekonflikt; barnets vilja; umgängessabotage; föräldraalienation; samarbetssvårigheter; vårdnadskonflikt; barnets påverkan; barnkonventionen; föräldrabalken; risk för eftervåld; risk för seprationsvåld; hovrättsdomar; bevittna våld; våldsutövare; använda barn som redskap; använda barn som verktyg; falska uppgifter; falska uppgifter om våld; uppgifter om våld; falska anklagelser vårdnadstvister; falska anklagelser; föräldraalienation; våld i hemmet; våld i nära relationer; umgängesrätt; gemensam vårdnad; vårdnad; boende; umgänge; våldsutsatt; hovrätten; föräldrarätt;

  Sammanfattning : It's a misconception that those who leave a violent relationship are safer than those who stay. For those who have children with their perpetrator there is an increased risk for post-separation violence (Fleury, Sullivan & Bybee, 2000). LÄS MER

 4. 4. Äktenskap för alla? En analys av hur samkönade par kan få en rätt att gifta sig enligt Europakonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Rosenqvist; [2022]
  Nyckelord :Folkrätt; Familjerätt; Samkönade äktenskap; EKMR; Europakonventionen; Mänskliga rättigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Samkönade äktenskap har sedan början av 2000-talet blivit tillåtna i stora delar av Europa. Utvecklingen har däremot inte spridits jämnt över alla Europas länder och det finns heller inte en rätt för samkönade par att gifta sig enligt Europakonventionen. I fallet Schalk and Kopf v. LÄS MER

 5. 5. Jämkning av äktenskapsförord och riskerna med digitala familjerättsliga avtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Diana Prokopic; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; ekonomisk familjerätt; jämkning av äktenskapsförord; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom äktenskapsförord har makar möjlighet att reglera sina egendomsförhållanden vid en eventuell skilsmässa. Om en make anser att ett eller flera villkor i äktenskapsförordet är oskäliga kan denne åberopa jämkning enligt bestämmelsen i 12 kap. 3 § Äktenskapsbalken (SFS 1987:230) (ÄktB). I förarbetena till lagen, prop. LÄS MER