Sökning: "Kompromiss"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade ordet Kompromiss.

 1. 1. Consumption of sustainable food products : A study of the Sustainable purchase perception matrix and Sustainable lead consumers; A life cycle assessment of BäR smoothie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Cecilia Melén; Mirea Wolff; [2021]
  Nyckelord :Compromise; Confidence; WTP; PCE; Sustainable lead consumer; Sustainability marketing; Scepticism; Life cycle assessment; LCA; Environmental impact; Global warming; Eutrophication; Primary energy use; Smoothie; Kompromiss; Självförtroende; WTP; PCE; Hållbar marknadsföring; Skepticism; Livscykelanalys; LCA; Miljöpåverkan; Global uppvärmning; Övergödning; Primärenergianvändning; Smoothie;

  Sammanfattning : Part 1 The scientific community has identified an attitude-action gap for demographic and psychographic variables when studying sustainable purchase behaviour. By focusing on what happens during the purchase instead of the purchaser, this cross-sectional study aims to understand sustainable purchase behaviour when consumers purchase sustainable food. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av stöd för att bevara ett patientsäkert omvårdnadsarbete: En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Nazila Esehaqzahi; Wahidi Zahra; [2021]
  Nyckelord :omvårdnadsarbete; patientsäkerhet; sjuksköterska; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan bär ett stort ansvar och ska alltid uppträda så att allmänhetens förtroende ökar och yrkets anseende stärks. De ska erbjuda omvårdnad, vilket är sjuksköterskans huvudområde, utifrån de befintliga lagar och riktlinjer samt kärnkompetenserna däribland säker vård. LÄS MER

 3. 3. azureLang: Cyber Threat Modelling in Microsoft Azure cloud computing environment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ningyao Geng; [2020]
  Nyckelord :Threat modelling; Microsoft Azure; MAL; Cloud computing; azureLang; Hotmodellering; Microsoft Azure; MAL; Cloud computing; azureLang;

  Sammanfattning : When assessing network systems, security has always been one of the priorities.Cyber threat modelling is one of the most suitable methods. From a startingpoint to each valuable asset, the simulation can enable the users to explore certainsecurity weaknesses alongside the attack path. LÄS MER

 4. 4. Alternative fuels for shipping : Feasibility study in Singapore

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Beatrice Foscoli; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis work was performed as a collaboration between the University of Cambridge and the Royal Institute of Technology and was initially intended to be performed as a 5-months internship at the CREATE Centre of Singapore. Unfortunately, due to the COVID-19 pandemic, it could only be done remotely. LÄS MER

 5. 5. Implementeringen av koldioxidsnåla och klimatpositiva benchmarks samt ESG-relaterad transparens i BMR : en kritisk granskning av kommissionens föreslagna ändringar av Benchmarkförordningen och dess förenlighet med de åsyftade ändamålen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Amelia Botshinda; [2020]
  Nyckelord :Law; business law; financial law; EU law; Benchmark regulation; BMR; benchmark; index; index fund; sustainable investments sustainability; environmentally friendly; ESG; Environmental Social Governance; Sustainable Action Plan; Action Plan on Financing Sustainable Growth; EU Taxonomy; Greenhouse Gas Protocol Accounting and Reporting Standard; Scope 3; transparency; benchmark statement; market abuse regulation.; Juridik; affärsjuridik; EU-rätt; finansrätt; Benchmarkförordningen; BMR; benchmark; referensvärde; riktmärke; index; indexfond; gröna fonder; hållbarhet; miljövänlig; ESG; handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt; hållbara investering; EU-taxonomin; Taxonomiförordningen; Greenhouse Gas Protocol Accounting and Reporting Standard; Scope 3; transparens; referensvärdesdeklaration; administratör; vilseledande; marknadsmissbruk; marknadsmissbruksförordningen; MAR.;

  Sammanfattning : Vi lever i en tid präglad av drastiska klimatförändringar och ökade utsläpp av växthusgaser, där klimatångest har kommit att bli ett problem som tycks drabba såväl privatpersoner som företag. Allteftersom vår medvetenhet för samtidens klimathot ökar, har även hållbarhet fått en allt större betydelse för europeiska investerare. LÄS MER