Sökning: "situationsanpassat ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade orden situationsanpassat ledarskap.

 1. 1. Så behåller vi Generation Z på arbetsplatsen : En kvalitativ studie om ledarens betydelse för Generation Zs motivation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ellen Persson; Jonathan Dreifaldt; [2020]
  Nyckelord :Generation Z; motivation; situationsanpassat ledarskap; revisionsbranschen; personalomsättning;

  Sammanfattning : Problemformulering: Vilken betydelse har situationsanpassat ledarskap för Generation Zs motivation och för deras benägenhet att stanna kvar på arbetsplatsen? Syfte: Syftet med studien är att skapa förståelse och förklara vilken betydelse situationsanpassat ledarskap har för Generations Zs motivation och för deras benägenhet att stanna i revisionsbranschen. Genom ökad förståelse för betydelsen av situationsanpassat ledarskap för Generation Z ämnar studien till att utveckla ett teoretiskt ramverk för företag med medarbetare från Generation Z. LÄS MER

 2. 2. “Vi leder på ett helt annat sätt än man någonsin har gjort förut” : En studie om chefers upplevelse av att leda i krissituationer inom detaljhandeln.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefine Berggren; Elin Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :crisis management; Situational leadership; leading through crisis; Krishantering; situationsanpassat ledarskap; att leda i kris;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur chefer upplever ledarskap i krissituationer. Studien närmar sig syftet genom att ta utgångspunkt i följande tre frågeställningar: Hur upplever chefer att deras ledarskap förändras i kris? Vilka utmaningar och problem uppstår i krissituationer? Vilka typer av strategier använder chefer för att möta de utmaningar och problem som uppstår i kris? Vi har utgått från krisen som orsakas av Covid-19 pandemin under 2020, men vår ambition är att resultatet ska kunna appliceras även på andra typer av kriser. LÄS MER

 3. 3. Konsultchefers samledarskap : Inom bemanningsföretag i Jönköping

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Olivia Ingman; Hana Kelmendi; [2020]
  Nyckelord :Consultant manager; co-leadership; shared leadership; situational leadership; staffing industry; staffing and recruitment company; Konsultchef; samledarskap; delat ledarskap; situationsanpassat ledarskap; bemanningsbranschen; bemanningsföretag;

  Sammanfattning : Bemanningsbranschen är en växande bransch som präglas av en speciell trepartsrelation mellan konsultchef, kund och konsult. Inom denna trepartsrelation formas ett samledarskap mellan konsultchef och kund som tillsammans har ett delat ansvar över en eller flera konsulter. LÄS MER

 4. 4. Manligt och kvinnligt ledarskap inom mediebranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Molly Rosberg; Hanna Berggren; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; Genus; Organisationskultur; Media;

  Sammanfattning : Studien undersöker ledare från sex olika medieföretag i Sverige, och jämför dessa utifrån deras upplevelser samt åsikter gällande ledarskap, genus och organisationskultur. Studien har i syfte att bidra med kunskaper om diskurser avseende manligt och kvinnligt ledarskap på strategisk nivå inom mediebranschen. LÄS MER

 5. 5. En explorativ undersökning av individuella och organisatoriska faktorer för det konstruktiva och destruktiva ledarskapet ur chefens perspektiv

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sabrina Stusinski; Sidra Qazi; [2020]
  Nyckelord :leadership; manager; leadership strategies; leadership style; destructive leadership; individual factors; organizational factors; coaching leadership; situational leadership; transformative leadership; ledarskap; chef; ledarskapsstrategier; ledarskapsstil; destruktivt ledarskap;

  Sammanfattning : Leadership style can have major consequences for the employees’ work environment and well-being. There are several theories that focus on the positive aspects of leadership styles, such as transformative, coaching, and situational leadership, which constitute the theoretical frameworks for the present study. LÄS MER