Sökning: "situational leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden situational leadership.

 1. 1. A sustainable Scout : A qualitative study about scout leaders´thoughts about how they transfer sustainable thinking to the young

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Idun Klockevi; [2022]
  Nyckelord :sustainability; nature; Scouts; learned helplessness; leader.;

  Sammanfattning : Abstract The aim with this study is to deepen the knowledge about what leaders in the Scouts think about their methods for learning and understanding the delicacy of nature and social life, helplessness versus initiative, and if they think that learning outdoors affects sustainable thinking and living in any way. I think the topic of my aim is important when it is about kids and a sustainable future, furthermore, there has not been specially much research done in this topic, especially not in  the Scouts. LÄS MER

 2. 2. Hybridarbete, det nya arbetssättet efter Covid-19 : Samspelet mellan situationsanpassat ledarskap, arbetsutförande och psykosocial arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emilia Engström; Jessica Melin; [2022]
  Nyckelord :Situation-adapted leadership; situation-adapted leadership styles; hybrid workplace; hybrid work; work performance; psychosocial work environment; social support; Situationsanpassat ledarskap; situationsanpassade ledarskapsstilar; hybridarbetsplats; hybridarbete; arbetsutförande; psykosocial arbetsmiljö; socialt stöd;

  Sammanfattning : Titel: Hybridarbete, det nya arbetssättet efter Covid-19. - Samspelet mellan situationsanpassat ledarskap, arbetsutförande och psykosocial arbetsmiljö. Problembakgrund: Covid-19 har inneburit en förändrad arbetssituation inom tjänstesektorn, vilket lett till att hybridarbete implementerats. LÄS MER

 3. 3. Framgångsrika pedagogiska tillvägagångssätt för damfotbollstränare : En kvalitativ intervjustudie utifrån damfotbollsspelares egna perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Vilma Rajalin; [2022]
  Nyckelord :women s soccer; women s soccer coach; successful leadership; leadership; transformative leadership; situational leadership; development; motivation  ; Damfotboll; damfotbollstränare; framgångsrikt ledarskap; ledarskap; transformativt ledarskap; situationsanpassat ledarskap; utveckling; motivation.;

  Sammanfattning : Målet och syftet med denna studie var att ta reda på hur en damfotbollstränare bör vara och agera för att spelarna ska utvecklas, detta utifrån spelarnas egna perspektiv. Studien har en holistisk inriktning och gjordes ur hermeneutiskt-fenomenologisk tradition. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap och psykosocial arbetsmiljö : Hur bör chefer arbeta för att förbättra arbetstagares psykosociala arbetsmiljö?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Zana Shala; Khalil Sleiman; [2022]
  Nyckelord :Work environment; psychosocial work environment; leadership; situational leadership; trust-based leadership; transformational leadership; salutogenic leadership; Arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; ledarskap; situationsanpassat ledarskap; tillitsbaserat ledarskap; transformativt ledarskap; salutogent ledarskap;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to analyze which psychosocial workenvironment factors are crucial for employee health and how managers shouldwork to improve employees´s perception of the psychosocial work environment.  Method: This study is characterized by a deductive approach. The researchmethod used is a qualitative research strategy. LÄS MER

 5. 5. Managing Teams in the Hybrid Work Environment - A Qualitative Study on Team Leaders’ Perspective in Managing Knowledge-Intensive Teams in the Context of the “Big Four” Consultancy Firms in Germany and Sweden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Denise Effner; Sándor Havrilják; [2022]
  Nyckelord :Hybrid Work Environment; Knowledge-Intensive Firms; Managerial Leadership; Team Leadership; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to explore the contingencies of a hybrid work environment for managers and teams in knowledge-intensive firms, more specifically in consultancies. The aim is to evaluate the type of leadership behavior that is facilitated by the hybrid work environment and how the existing team dynamics translate into and influence the experience of hybrid work. LÄS MER