Sökning: "learning by doing"

Visar resultat 1 - 5 av 338 uppsatser innehållade orden learning by doing.

 1. 1. Naturhörnan som pedagogisk lärmiljö i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jelena Hellberg; Diana Del Angel Cobos; [2020]
  Nyckelord :barns roll; förskola; förskollärares roll; learning by doing; lärmiljö; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur förskollärare beskriver naturhörnan som lärmiljö och dess funktion för barns lärande och barns roll i det. Detta är yrkesrelevant för att få en djupare förståelse för hur olika förskollärare resonerar om barns lärande och den pedagogiska miljön. LÄS MER

 2. 2. The Adaptation Process for aCustomizable E-learning System - Experiences from the implementation of TotaraLMS : The Adaptation Process for aCustomizable E-learning System - Experiences from the implementation of TotaraLMS

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Irfan Ali Khan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Managing courses and programs in a traditional way is not an easy task to perform because it requires larger physical room space and human resources to arrange classroom sessions. Besides the other administrative tasks, scheduling the lectures and exams is quite hectic job for the teachers. LÄS MER

 3. 3. Students’ Conceptions of Assessment : A Case Study on Two Classroom-Based Tests for Student Learning in the IB (International Baccalaureate) Programme in Sweden.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Richelle Eriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines IB (International Baccalaureate) students’ conceptions of assessment and their learning outcomes. Twenty pre-DP (Diploma Programme) students from two different classes from a Swedish school were interviewed for this research. LÄS MER

 4. 4. "Att vara en närvarande pedagog" : En kvalitativ studie om hur lärande kan främjas genom den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elin Jensen; Emma Eidert; [2020]
  Nyckelord :Fri lek; fri lek i förskola; barns lek; lek som verktyg; lek och undervisning; free play preschool; barn och fri lek; lek; lekens betydelse; lekens innebörd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur pedagoger i förskolan tar tillvara på den fria leken samt deras syn på fri lek och hur det kan kombineras med lärande. Syftet konkretiseras i två forskningsfrågor som besvaras i studien: ”Hur tar pedagogerna tillvara på barnens fria lek för att möjliggöra lärande?” samt ”På vilket sätt anser pedagogerna att den fria leken kan möjliggöra lärande?”. LÄS MER

 5. 5. Föreligger möjligheten att förutsäga miljöskandaler genom att analysera mätpunkter kopplade till ESG-data? : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emir Smajic; Oskar Nordlander; [2020]
  Nyckelord :ESG; CSR; SRI; corporate scandal; environmental scandal; prediction; regression; ESG; CSR; SRI; företagsskandal; miljöskandal; prediktion; logistisk regression;

  Sammanfattning : Syfte: Företagsskandaler är ett högst relevant ämne då de ofta får stor medial uppmärksamhet och når investerare i snabb takt. En företagsskandal påverkar i många fall aktiepriset negativt samt får negativa finansiella konsekvenser för företagen. LÄS MER