Sökning: "learning by doing"

Visar resultat 1 - 5 av 531 uppsatser innehållade orden learning by doing.

 1. 1. Att skapa livslång hälsa : En kvalitativ studie om hur gymnasielärare arbetar med hälsa i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elise Jansson Forsman; Lucas Jahjah; [2024]
  Nyckelord :Health; Practical Education; Assessment; Healthying; learning by doing; Hälsa; Praktisk undervisning; Bedömning; Hälsoförmåga; Upplevelsebaserad pedagogik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Studien syftar till att undersöka hur gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa förmedlar och befäster praktisk kunskap hos elever med syfte att skapa livslång hälsa. Studiens frågeställningar: Hur arbetar gymnasielärarna praktiskt med hälsa i ämnet idrott och hälsa och hur bedöms de praktiska momenten i hälsa i ämnet idrott och hälsa? Teori och Metod Studien har en kvalitativ ansats, med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod där intervjuguiden skapats utifrån teorin om learning by doing samt begreppet healthying. LÄS MER

 2. 2. “Att inte reflektera och inte ta åt sig av feedback är ett recept för att inte utvecklas” : Berättelser och lärdomar från ledarnas verklighet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Josephine Wendt; Gustav Sandberg Magnusson; [2024]
  Nyckelord :Leader development; leadership development; learning processes; experience-based learning; situational leadership; learning by doing; reflection; self-reflection; leadership skills.; Ledarutveckling; ledarskapsutveckling; lärprocesser; erfarenhetsbaserat lärande; situationsanpassat ledarskap; learning by doing; reflektion; självreflektion; ledarskapsförmågor;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka och skapa förståelse kring processerna för hur ledare lär sig vara ledare. Studien har som ambition att undersöka vad ledarna har lärt sig och hur dessa lärprocesser skett i ledarnas vardag. Nio stycken semistrukturerade intervjuer genomfördes med etablerade ledare inom olika branscher. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares resonemang kring undervisning utomhus : Med fokus på förskolans gård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maja Johansson; Hanna Dahl; [2024]
  Nyckelord :utomhusundervisning; förskolans gård; förhållningssätt; undervisningsmaterial;

  Sammanfattning : Följande examensarbete behandlar området undervisning på förskolans gård. Syftet med studien är att framhålla hur förskollärare resonerar kring undervisning på förskolans gård. LÄS MER

 4. 4. Fritidshemmet i naturen – Uppleva, upptäcka, lära om naturvetenskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Erik Lundqvist Otterhed; [2023-10-19]
  Nyckelord :Outdoor education; nature science; curiosity; forest; outdoor learning; naturvetenskap i fritidshem och utforskande arbetssätt.;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att identifiera olika faktorer som kan bidra till en utvecklande undervisning i fritidshemmet där elevernas nyfikenhet och intresse för naturen och naturvetenskapliga frågor, samt viljan och drivkraften att utforska naturen, tas tillvara. Syftet med min undersökning är att finna svar på hur lärare i fritidshem kan väcka elevers intresse för naturvetenskap, om det finns olika didaktiska val och undervisningshandlingar som är framgångsrika, vilken betydelse lärarens uppmärksamhet har när det gäller att fånga upp det som intresserar eleven samt hur läraren följer upp och vidareutvecklar det som eleven har blivit intresserad av? Bakgrunden till val av studie är att det inte finns mycket skrivet kring naturvetenskap i fritidshemmet samt att den forskning som finns mest handlar om skolan och förskolan (Memisevic, 2019). LÄS MER

 5. 5. THE TINY WEIGHT OF EMPTY SPACE

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Maria do Carmo Salgueiro Pinto Antunes; [2023-10-10]
  Nyckelord :Death; Grief; Digitalization; Professional practice; Multimodal literacies;

  Sammanfattning : Purpose: The primary purpose of this study is to display the multimodal literacies embedded in how professionals deal with death and grief within two digitalized professional environments. One is a center for palliative care, in which death is at the center of professional practice. LÄS MER