Sökning: "Outdoor education"

Visar resultat 1 - 5 av 378 uppsatser innehållade orden Outdoor education.

 1. 1. Förutsättningar för friluftsliv i grundskolan : En kvalitativ undersökning om hur idrottslärare hanterar läroplanens vision i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Melissa Björklund; Adem Tirpan; [2020]
  Nyckelord :outdoor education; PEH; elementary school; friluftsliv; friluftsliv i skolan; förutsättningar; idrott och hälsa; IdH; grundskolan; läroplanens vision; läroplansteori;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Studiens syfte är dels att undersöka hur idrottslärare bedriver friluftsundervisningen i förhållande till läroplanens vision och dels att undersöka om de har eventuella förslag på utvecklingsmöjligheter i arbetet med friluftsliv i undervisningen. Studiens frågeställningar är: Hur upplever idrottslärare sina förutsättningar för att undervisa i friluftsliv i grundskolan? Hur omvandlar idrottslärare läroplanens vision till ett konkret innehåll i friluftsliv? Vilka utvecklingsmöjligheter uppfattar idrottslärare att det finns i arbetet med friluftsliv i förhållande till Lgr11? Metod Studien utgår från en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer används som metod för att söka svar på studiens frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Friluftsliv i skolan : En kvalitativ studie om hur lärare tolkar och undervisar friluftsliv i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad

  Författare :Mattias Roth; [2020]
  Nyckelord :Outdoor education; sport and health; PE teachers; Friluftsliv; idrott och hälsa; idrottslärare;

  Sammanfattning : Teaching in outdoor recreation has long been an obvious part of the school, especially in the field of sports and health. In the new school reform, Lgr 11, outdoor life has more space than previous curricula. LÄS MER

 3. 3. Rörelseaktiviteter i förskolan utifrån förskollärares syn En Kvalitativ studie om förskollärares syn och kunskap om barnens rörelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Niyan Tahir; Teifa Qassab; [2020]
  Nyckelord :Movement activities; preschool teacher; preschool;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to map preschool teachers' views and knowledge about children's movement activities in preschool and to apply it to the paper's aim from the perspective of preschool teachers. The questions that form the basis of the study is based on pre-school movement activities and how the pre-school teacher's activities are applied. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of outdoor environment in preschools using the soundscape approach

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Teknisk akustik

  Författare :Semir Caban; [2020]
  Nyckelord :Soundscape; statistical analysis; psychoacoustics; outdoor sound environment; sound environment in preschools.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Exposure to high levels of noise may affect a person’s health and behavior. A lot of education in Swedish preschool occurs outdoor, which makes having good sound environment important for the children and the teachers. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av utomhuspedagogik för elevers lärande inom naturvetenskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mikael Gustafsson; Rikard Ask; [2020]
  Nyckelord :Biology; Elementary school; Environmental learning; Natural Science; Outdoor education; Outdoor learning; Outside learning; Physics; Science;

  Sammanfattning : Abstract Outdoor education is a concept of the idea where you teach matters. This study asks the question of what significance outdoor education has for learning in natural science and how motivation influence the learning of the students. LÄS MER