Sökning: "outdoor education"

Visar resultat 1 - 5 av 449 uppsatser innehållade orden outdoor education.

 1. 1. Planering för undervisning utomhus utifrån didaktisk medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Simone Gustafsson; Linnéa Zeijlon; [2022]
  Nyckelord :Preschool; outdoor education; teaching; outdoor; didactics; pedagogical planning; Förskola; utomhuspedagogik; undervisning; utomhus; didaktik; pedagogisk planering; barns perspektiv; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare planerar utomhusundervisning utifrån medvetna didaktiska ställningstaganden. Forskningsfrågor som guidar den här studien är: “Hur synliggörs utomhusundervisning vid planering i såväl skriftliga planeringsdokument som i tal?” och “Hur motiverar förskollärare de didaktiska ställningstagandena i relation till utomhusundervisning?”. LÄS MER

 2. 2. Utomhusundervisningens möjlighet och påverkan på mellanstadieelever i ämnet biologi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Persson; [2022]
  Nyckelord :Biology; knowledge development; middle school; motivation; outdoor education; Biologi; kunskapsutveckling; mellanstadiet; motivation; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka utomhusundervisning ur ett vetenskapligt perspektiv. Vilket stöd finns det för utomhuspedagogikens påverkan på elevers lärande i biologi och även dess övriga påverkan på dem. LÄS MER

 3. 3. Fysikundervisning på lekplatsen : Möjligheter och utmaningar med lekplatsfysik i de tidiga skolåren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Granholm; [2022]
  Nyckelord :investigating education; outdoor education; physics; playground physics; undersökande arbetssätt; utomhusundervisning; fysik; lekplatsfysik;

  Sammanfattning : Scientific concepts can be abstract for students in the younger school years. By using the playground that is a part of students’ everyday life you can investigate physical phenomena in a way that are close to the students. LÄS MER

 4. 4. Utomhusundervisning i NO-ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Haneen Alsefi; Emma Hultqvist; [2022]
  Nyckelord :Anders Szczepanski; betydelse; lärande utomhus; utomhuspedagogik;   undervisning utomhus;

  Sammanfattning : Aims: The topic of the knowledge review that has been carried out is outdoor learning. The purpose of this study is to examine what possibilities are created for students' learning and well-being by conducting teaching in the natural sciences and in outdoor environments. LÄS MER

 5. 5. Undervisning om samhället, ute i samhället : En studie om samhällskunskapslärares erfarenheter av utomhuspedagogik i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Simon Lundin; [2022]
  Nyckelord :Outdoor education; teachers experience; benefits; barriers; social studies;

  Sammanfattning : Research highlights that outdoor education have positive impacts on students learning, socialdevelopment and academic performance. Despite the fact that outdoor education has a numberof positive impacts on students, we currently don’t know much about teachers view onoutdoor education in upper secondary school. LÄS MER