Sökning: "Hanna Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade orden Hanna Andersson.

 1. 1. Bör gravida och ammande ta jodtillskott? En systematisk översikt om jodtillskotts påverkan på barns kognitiva utveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linn Abrahamsson; Hanna Andersson; [2024-02-09]
  Nyckelord :Iodine supplementation; pregnancy; breastfeeding; cognitive development; Jodtillskott; gravida; ammande; kognitiv utveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna systematiska översikt är att undersöka evidensen för om jodtillskott under graviditet eller amning, hos personer utan allvarlig jodbrist, påverkar barnets kognitiva utveckling. Metod: Litteratursökningen utfördes i databaserna Scopus och PubMed den 21 mars 2023. Sökorden delades in i fyra block utifrån valt PICO. LÄS MER

 2. 2. FÖRSTÅR, KAN OCH VILL LÄNDERIMPLEMENTERA PARISAVTALET? : Fyra länders kontexter och förutsättningar för att implementera Parisavtalet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hanna Andersson Wallén; Alma Spector; [2024]
  Nyckelord :Paris Agreement; implementation theory; climate action; countries NDCs;

  Sammanfattning : The purpose of the study is, based on implementation theory and Lennart Lundquist’s three concepts- understanding, capability, and willingness, to identify whether these factors can affect the implementation of the Paris Agreement in four countries. Through a qualitative text analysis of the NDCs (Nationally Determined Contributions) of four countries, using understanding, capability, and willingness as categories, various aspects have been identified and are presented in the results. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkighetens betydelse i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers förhållningssätt och metoder i arbetet med flerspråkighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Petra Andersson; Hanna Cedergren; [2024]
  Nyckelord :flerspråkighet; främja; förskola; förskollärares uppfattning; läroplansteori; metoder; möjligheter och utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka svårigheterna i pedagogers arbete med flerspråkighet, i förhållande till målet i förskolans läroplan. Målet i Läroplan för förskolan: Lpfö 18, (Skolverket 2018) betonar att “Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål” (Lpfö 18 s. LÄS MER

 4. 4. Initiering och respons : En studie om fysisk interaktion i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hanna Henriksson; Kajsa Andersson; [2024]
  Nyckelord :Fysisk beröring; fysisk interaktion; beröringsaspekter; pedagoger; makt; anknytning; förskola;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på fysisk interaktion i förskolan. Studien syftar till att få större kunskap kring vilken beröring som förekommer i förskolan och hur den besvaras samt mottas. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter och uppfattningar av barndomstrauman, självskadebeteenden och relationen däremellan : Professionellas erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Nesemann Nesemann; Hanna Andersson; [2024]
  Nyckelord :Child trauma; sexual abuse; self-harm; experiences of professionals; biopsykological model; theme identification; Barndomstrauma; sexuella övergrepp; självskadebeteende; yrkesverksammas erfarenheter; biopsykosocial modell; tematisk analys;

  Sammanfattning : Barndomstrauma är en av de identifierade folkhälsoutmaningar som samhället står inför. Dagens samhälle har öppnat upp för diskussion gällande den psykiska ohälsan, där ett självskadebeteende inkluderas. LÄS MER