Sökning: "Upplevelsebaserad pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Upplevelsebaserad pedagogik.

 1. 1. Utomhuspedagogik i fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Julia Karlsson; Anna Isaksson; [2024-02-21]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; undervisning utomhus; lärmiljö; lärande; fritidshem; möjligheter och hinder.;

  Sammanfattning : Då det råder brist på forskning om utomhuspedagogik inom fritidshem, är syftet med studien att undersöka hur lärare beskriver utomhuspedagogik som pedagogisk aktivitet inom fritidshem. För att få svar på syftet utgick vi från följande tre frågeställningar: Hur beskrivs och definieras utomhuspedagogik av lärare i fritidshem? Hur beskrivs arbetet med elevernas lärande vid utomhuspedagogiska aktiviteter? Vilka möjligheter och hinder talar lärare i fritidshem om vid utomhusaktiviteter? Studien har utgått från en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer där sex stycken utbildade lärare i fritidshem har deltagit. LÄS MER

 2. 2. Att skapa livslång hälsa : En kvalitativ studie om hur gymnasielärare arbetar med hälsa i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elise Jansson Forsman; Lucas Jahjah; [2024]
  Nyckelord :Health; Practical Education; Assessment; Healthying; learning by doing; Hälsa; Praktisk undervisning; Bedömning; Hälsoförmåga; Upplevelsebaserad pedagogik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Studien syftar till att undersöka hur gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa förmedlar och befäster praktisk kunskap hos elever med syfte att skapa livslång hälsa. Studiens frågeställningar: Hur arbetar gymnasielärarna praktiskt med hälsa i ämnet idrott och hälsa och hur bedöms de praktiska momenten i hälsa i ämnet idrott och hälsa? Teori och Metod Studien har en kvalitativ ansats, med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod där intervjuguiden skapats utifrån teorin om learning by doing samt begreppet healthying. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser och förändringar i rollen som ledare och hos individen under samt efter genomgången kurs i UGL : Utveckling av Grupp och Ledare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Anna Hjertell; Marie Krabbsjö; [2020]
  Nyckelord :UGL; experience-based; leader; leadership role; leadership; group development; dynamics; individual; personal development; semi-structured interview; thematic analysis; UGL; upplevelsebaserad; ledare; ledarroll; ledarskap; grupputveckling; dynamik; egen individ; personlig utveckling; semistrukturerad intervju; tematisk analys;

  Sammanfattning : En sökning på ledarskapsutveckling via Google och databasen APA PsycInfo renderar sammanlagt drygt 200 000 träffar. Detta tyder på ett stort intresse för ledarskapsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Barns självständiga mobilitet i staden : vägen till skolan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Beata Willeborn; [2020]
  Nyckelord :barns självständiga mobilitet; barns i staden; skolvägen; utemiljö;

  Sammanfattning : I dag har barn en begränsad rörelsefrihet i staden. Antalet barn som reser självständigt till skolan minskar och samtidigt ökar barns stillasittande. Arbetet syftar till att beskriva hur den fysiska miljön, påverkar barns självständiga mobilitet och hur den kan främjas. LÄS MER

 5. 5. Att leka med tiden och historien : Museipedagogers arbete med tidsresor som pedagogiskmetod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Felicia Boehme-Stock; Alida Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Tidsresor; historieundervisning; årskurs F-3; Museipedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på intervjuer med museipedagoger för att undersöka deras arbete med tidsresor i syfte att lära mer om metodens lämplighet som komplement i historieundervisningen. Studien fokuserar på museipedagogernas bakomliggande pedagogiska idé samt deras mål för eleverna med tidsresorna som de genomför. LÄS MER