Utomhuspedagogik i fritidshem.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Då det råder brist på forskning om utomhuspedagogik inom fritidshem, är syftet med studien att undersöka hur lärare beskriver utomhuspedagogik som pedagogisk aktivitet inom fritidshem. För att få svar på syftet utgick vi från följande tre frågeställningar: Hur beskrivs och definieras utomhuspedagogik av lärare i fritidshem? Hur beskrivs arbetet med elevernas lärande vid utomhuspedagogiska aktiviteter? Vilka möjligheter och hinder talar lärare i fritidshem om vid utomhusaktiviteter? Studien har utgått från en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer där sex stycken utbildade lärare i fritidshem har deltagit. Som övergripande teori för att analysera resultatet har studien utgått från Deweys lärandeteori, utöver det lyfts didaktiken som ett stöd vid analys av resultatet. Resultatet visar att lärarna upplever utomhuspedagogik som en lärmiljö där eleverna ges möjlighet att lära sig på fler sätt genom praktiskt utförande och att lärandet sker i sin rätta kontext, exempelvis genom att lära sig om naturen genom att vistas i den. Däremot blir det tydligt att lärarnas egna intresse för ämnet har stor betydelse för om utomhuspedagogik utförs eller inte. I resultatet framkommer det också att lärarna ser både möjligheter och hinder med utomhuspedagogik. Det ses bland annat som positivt att eleverna ges möjlighet att utforska tillsammans och att utomhuspedagogik kan bidra till frihet när eleverna har större yta att röra sig på. De hinder som nämns är exempelvis vädret, kläder och att det kan vara svårare att hålla ordning på gruppen utomhus. Vidare lyfts de förutsättningar som påverkar elevers lärande vid utomhusundervisning, vilket är tillgången till och utformningen av närmiljö samt skolgård. Trots att alla lärarna har tillgång till grönområden är det inte alla som gör utflykter på grund av olika begränsningar. Dessutom skiljer sig det faktiska användandet av utomhuspedagogik åt mellan lärarna, där några använder sig av det mer än andra. De som använder det beskriver att undervisningen möjliggör praktiskt lärande kopplat till platsen för lärandet, men också att undervisningen är utforskande och upplevelsebaserad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)