Sökning: "socialt stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 3532 uppsatser innehållade orden socialt stöd.

 1. 1. "Jag har något jag vill säga" : Lärares uppfattningar om kommunikationsmetoder, lärmiljö och delaktighet för elever med intellektuell funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linda Knuutti; Ann-Charlotte Stolt; [2023]
  Nyckelord :grundsärskola; alternativ och kompletterande kommunikation; kommunikationsstrategier; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kommunikation är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt beroende av kontext och lärmiljö. För elever med intellektuell funtionsnedsättning som behöver stöd med att göra sin röst hörd finns olika alternativa och kompletterande kommunikationshjälpmedel som stöttar språklig förmåga och möjliggör delaktighet i ett socialt sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Socialt stöd från första linjens chefer till socialsekreterare

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sadeer Joumaa; [2023]
  Nyckelord :social support; first line managers; social services; work environment; Social Sciences;

  Sammanfattning : The unsustainable work environment of social workers in Swedish social services has been highlighted frequently through various reports. According to various reports, first-line managers in social services seem to play an important role in how to approach an unsustainable work environment. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelse av återhämtning i hemmet efter stroke : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Florentine Sarah Nkulu; [2023]
  Nyckelord :Personers upplevelse; stroke; återhämtning; hemmiljö; omvårdnad; kvalitativ; litteraturstudie.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste dödsorsakerna hos människor över hela världen och har en betydande bidragande orsak till funktionshinder hos personer. Att ha blivit drabbad av en stroke har stor påverkan på individen och personerna i dennes närhet. LÄS MER

 4. 4. Skam, missnöje och förändrad identitet : En litteraturstudie som belyser erfarenheter hos föräldrar till personer som sitter i fängelse

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Josefin Rutensköld; Anna Stålnacke; [2023]
  Nyckelord :parents; social work; incarcerated; stigma; gender; parenting; föräldrar; socialt arbete; fängslad; stigma; genus; föräldraskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka erfarenheter hos föräldrar till personer som sitter i fängelse eller är frigivna. Studien har utgått ifrån ett induktivt förhållningssätt och metoden som har använts är allmän litteraturöversikt med inriktning mot Scoping Review. LÄS MER

 5. 5. Universitetsstudenters copingstrategier vid studierelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Felicia Aspsund; Karolina Åberg Andersson; [2023]
  Nyckelord :study related stress; coping strategies; students; high workload; structuring ability;

  Sammanfattning : Många universitetsstudenter upplever studierelaterad stress och copingstrategier är avgörande för hanteringen av denna stress. Studiens syfte var att undersöka studierelaterad stress och copingstrategier hos universitetsstudenter. LÄS MER