Sökning: "förförståelse socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden förförståelse socialt arbete.

 1. 1. Kunskap och förutsättningar för kunskapsanvändning avseende neuropsykiatriska funktionsnedsättningar : En kvalitativ studie om betydelsen av kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos kuratorer på ungdomsmottagningen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Johansson; [2022]
  Nyckelord :neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; kunskap; socialt arbete; kurator; upplevd kunskap; adhd; autism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur kuratorer på ungdomsmottagningen upplever att deras kunskap om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ser ut och hur kuratorerna tillskriver betydelse av kunskap i bemötandet. Studien är av kvalitativ ansats, där resultatet baseras på halvstrukturerade intervjuer med sju kuratorer på olika ungdomsmottagningar i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Alkoholmissbruk bland kvinnor : En kvalitativ studie om omständigheter i uppväxten som kan leda till alkoholmissbruk bland kvinnor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofie Johansson; Elin Persson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi valde att studera alkoholmissbruk bland kvinnor med syftet att belysa ämnet genom förklaringar och samband kring omständigheter i uppväxten. Våra syftesfrågor riktades in på hur kvinnorna förklarade sin uppväxt och vilka samband de kunde se mellan sådana omständigheter och deras missbruk. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglig lärmiljö- ett komplext landskap

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Katalina Gravert; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; Differentierad undervisning; Inkludering; Interaktion; Kommunikation; Ledarskap; Relationer; Socialt samspel; Tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Gravert, Katalina (2020). Tillgänglig lärmiljö- ett komplext landskap. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. En god föräldraförmåga - enligt vem? : En kvalitativ intervjustudie om kulturella skillnader

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Hanna Eriksson; Alina Forsell; [2020]
  Nyckelord :culture; social work; cultural meetings; parenthood; assessment; kultur; socialt arbete; kulturmöten; föräldraskap; bedömning;

  Sammanfattning : Begreppet kultur är komplext och innefattar många aspekter. Möten mellan kulturer sker inom många delar av samhället, däribland hos socialtjänsten, och påverkar relationer mellan människor. Socialtjänsten ska i sitt arbete verka för goda uppväxtvillkor för barn samt göra sina bedömningar på ett jämlikt sätt. LÄS MER

 5. 5. Stadsdelsförvaltningens arbete med integration av ensamkommande barn och ungdomar : En kvalitativ studie om hur medarbetarna i Rinkeby – Kista stadsdelsförvaltning upplever sitt arbete med integration

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rihan Chabo; [2019]
  Nyckelord :Integration; mental illness; presumption; social support; unaccompanied minor; Ensamkommande barn; förutsättningar; integration; psykisk ohälsa; socialt stöd;

  Sammanfattning : Att integrera individer i samhället är en förutsättning för befolkningens välbefinnande. Stadsdelsförvaltningarnas arbetar med att integrera ensamkommande barn och ungdomar i samhället bör därför uppmärksammas. LÄS MER