Sökning: "Rättvis fördelning"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Rättvis fördelning.

 1. 1. "Blir det någonsin rättvist?" : En kvalitativ studie om hur kvinnor i samkönad relation upplever ansvarsfördelningen i hemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Anette Hermansson; Agnieszka Pennholm; [2020]
  Nyckelord :Women in same-sex relationships; division of housework; equality; justice; Kvinnor i samkönad relation; ansvarsfördelning; jämlikhet; rättvisa;

  Sammanfattning : Ett övergripande mål regeringen i Sverige har är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv, detta mål innefattar sex delmål. Delmål fyra handlar om en jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet. LÄS MER

 2. 2. ABC-kalkylering i gemensamma och komplexa monteringsprocesser : En fallstudie på Scania i Södertälje

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Pontus Henriksson; Karl Pålsson; [2020]
  Nyckelord :produktkalkyl; självkostnadskalkyl; fordonsindustri; fördelningsnyckel; ekonomistyrning; flexibla tillverkningssystem; ABC-kalkyl;

  Sammanfattning : Syfte - Syftet med studien är att analysera utmaningarna med att fördela omkostnader i en monteringsprocess där flera olika produktkategorier monteras tillsammans och föreslå bättre sätt att göra denna omfördelning på.   Metod - Arbetet inleddes med litteraturstudier om produktkalkyl teorier för att få en bättre förståelse för hur olika kalkylmodeller är uppbyggda, och vilka produktioner de är anpassade för. LÄS MER

 3. 3. Kostnadsfördelningen i förvaltningsmål – En studie av den undantagslösa kvittningsprincipens förenlighet med rätten till en rättvis rättegång

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Seidal; [2019-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I förvaltningsmål fördelas rättegångskostnaderna enligt kvittningsprincipen oavsett utgång. Det betyder att den enskilde parten och den allmänna motparten alltid står för sina egna kostnader. Den här uppsatsen problematiserar kvittningsprincipen, och belyser frågan utifrån rätten till en rättvis rättegång. LÄS MER

 4. 4. Uppfattningar om markvärdestegring och dess fördelning : En fallstudie på den planerade spårvägsinvestering i södra Uppsala - Ultunalänken och Kunskapsspåret

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Johan Sellén; [2019]
  Nyckelord :land value capture; markvärdestegring; oförtjänt markvärdestegring; medfinansieringsersättning; värdeåterföring;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns ett problem för den offentliga makten att finansiera ny hållbar transportinfrastruktur i städer. Syftet med denna undersökning är att klargöra hur olika parter uppfattar markvärdestegring vid en ny omfattande spårvägsinvestering samt hur det uppfattar en rättvis fördelning av denna. LÄS MER

 5. 5. En rättvis fördelning av gatuutrymmet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Kajsa Ahlström; [2018]
  Nyckelord :Street space; Transport justice; Space allocation; Link Place; Malmö; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Transport planning has been in favour of and prioritised motorised transport for almost a century. During this time, cars have been given street space at the expense of more sustainable transport modes. LÄS MER