Sökning: "Språkstörning"

Visar resultat 1 - 5 av 304 uppsatser innehållade ordet Språkstörning.

 1. 1. Att arbeta för och med elever med språkstörning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Anderlund; Marika Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Developmental language disorder DLD ; learning environment; organization; principal; social theory of learning; special educational needs coordinator; Lärmiljö; organisation; rektor; social lärteori; specialpedagog; språkstörning;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to examine how schools organize the work with and for pupils with language disorder.  Further, it aims to find which role the Special Educational Needs Coordinator (SENCO) and principal, respectively may have in the work with the pupils and give an insight into what knowledge about Developmental Language Disorder (DLD) personnel in schools have. LÄS MER

 2. 2. Extra anpassningar och flerspråkighet : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Theresa Rehnmark Käck; [2019]
  Nyckelord :Extra anpassningar; flerspråkighet; tal- och språkstörning; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Fokus för studien ligger primärt på att undersöka hur pedagoger anpassar undervisningen för flerspråkiga elever. Jag har särskilt valt att studera extra anpassningar utifrån ett läroplansteoretiskt synsätt med fokus på flerspråkiga elever i årskurs 1, 3 samt förberedelseklass. LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer i arbetet med elever med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Eva Jirlind; Linda Sjödahl; [2019]
  Nyckelord :AKK; bildstöd; repetition; språkstörning; språkutveckling; struktur; ZPD;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie att belysa framgångsrikt pedagogiskt arbete för elever medspråkstörning. Vi använde oss av en kvalitativ metod för att ta reda på detta. Vi använde ossav intervjuer och observationer. LÄS MER

 4. 4. KOMPETENSEN LIGGER INTE HÄR…En kvalitativ intervjustudie med sex speciallärare och specialpedagoger om anpassningar och stöd för elever med språkstörning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Therese Sademyr; Ida Gerre; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Studiens syfte är att undersöka hur tre speciallärare och tre specialpedagoger beskriver sitt arbete, hinder och möjligheter vad gäller stöd och anpassningar för elever med språkstörning i grundskolans årskurs F-5. Bakgrunden till valet av syfte och forskningsfrågor grundas i att vi som blivande speciallärare sett att det finns behov av att veta mer om vad språkstörning innebär samt att det finns en osäkerhet hos både speciallärare, specialpedagoger och lärare hur man bäst hjälper och stöttar elever med språkstörning. LÄS MER

 5. 5. Dynamisk bedömning av narrativ förmåga : - en jämförelse mellan flerspråkiga och enspråkiga barn i svensk förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Petra Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Mot bakgrund av att andelen flerspråkiga individer ökat i Sverige står logopeder som utreder språkstörning hos barn inför nya utmaningar. Traditionell statisk bedömning har visat sig missgynna flerspråkiga barn, som då ofta presterar sämre än sina enspråkiga jämlikar. LÄS MER