Föräldrarapporterad kommunikativ förmåga hos 6-åriga barn med sen språkutveckling vid 2,5 års ålder

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: I syfte att undersöka kommunikativ förmåga hos en grupp 6-åriga barn som identifierats med sen språkutveckling vid 2,5 års ålder användes föräldraformuläret Children's Communication Checklist-2. De 85 barnen delades efter logopedisk bedömning in i 3 grupper utifrån språklig förmåga. Resultatet från formuläret jämfördes med svensk normering, grupperna sinsemellan samt med klinisk bedömning. För hela gruppen fanns signifikant lägre resultat än normgrupp i 5 av 10 delskalor. Ingen signifikant skillnad återfanns mellan grupperna. Däremot skiljde sig grupperna åt jämfört med den svenska normeringen på vissa delskalor. Av barn med språklig diagnos identifierades 13% med språkliga svårigheter i formuläret. Ingen signifikant korrelation fanns mellan logopedisk bedömning av medverkan och delskalorna för pragmatisk förmåga i Children's Communication Checklist-2. Resultatet indikerar att både föräldrars och logopeds bedömning behövs för bred kunskap om barnets funktionella kommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)