Sökning: "språkstörning"

Visar resultat 1 - 5 av 394 uppsatser innehållade ordet språkstörning.

 1. 1. Barnet som kommunicerar via sitt kroppsspråk : Ett arbete om språkstörning, kommunikationsformer och inverkan på den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emmelie Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Fri lek; språkutveckling; språkstörning; inkludering; exkludering; förskola;

  Sammanfattning : Min studie syftar till att studera hur barn med ett bristfälligt språk kommunicerar, interagerar, inkluderas eller exkluderas under den fria leken.  Det ligger även i mitt intresse att undersöka hur pdagogerna på förskolan ser på inkludering av barn utan ett verbalt språk inom förskoleverksamheten.  .. LÄS MER

 2. 2. Ordförrådsutvecklande undervisning i klassrummet - för alla elever? : En interventionsstudie i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sofie Holstein-Krag; [2022]
  Nyckelord :ordförståelse; ordinlärning; ordkunskap; robust ordförrådsundervisning; språklig sårbarhet; språkstörning; tidiga skolår;

  Sammanfattning : The aim of this intervention study was to examine the effect of Robust Vocabulary Instruction in a Swedish second grade regular classroom setting, to evaluate to which degree a rich vocabulary instruction is beneficial for all students’ vocabulary growth. Sophisticated target-words (tier 2 words) from a children’s book read aloud, were instructed to 24 children in the experimental class, whereas 20 children in the comparison class heard the same story but received no instruction. LÄS MER

 3. 3. Förskollärarens strategier att inkludera barn med språkstörning i leken : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emma Ringdahl; Elin Olsson; [2022]
  Nyckelord :Språkstörning; Lek; Språkutveckling; Inkludering;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare arbetar för att inkludera barn med språkstörning i leken. För att få svar på detta har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Språkstörning : Vad är det?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Guita Salame; [2022]
  Nyckelord :språkstörning; språksvårighet; pedagoger; tillvägagångssätt; pedagogiska miljön;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar ämnet språkstörning och förskolepersonals kunskaper inom ämnet. Det som studeras är hur förskollärarna uppmärksammar barn som har en språkstörning. LÄS MER

 5. 5. Språkstörning hos elever som har svenska som sitt andraspråk

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Katarina Gustafsson; Therese Nord; Anna-Lena Samuelson; [2021-06-22]
  Nyckelord :språkstörning; svenska som andraspråk; flerspråkighet; kartlägga; samarbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur lärare vid några grundskolor beskriver de tillvägagångssätt som används för att identifiera och följa upp eventuell språkstörning hos elever med svenska som andraspråk. Utgångspunkten är forskningsfrågorna: Hur beskriver lärare de tillvägagångssätt som används för att följa upp elevers andraspråksutveckling? Hur beskriver lärare de tillvägagångssätt som används för att identifiera språkstörning hos elever med svenska som andraspråk? Studien utgår från en sociokulturell teori. LÄS MER