Sökning: "framgångsfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 1450 uppsatser innehållade ordet framgångsfaktorer.

 1. 1. Framgångsfaktorer i undervisningen En fenomenografisk studie av vad som bidrar till kunskapsutveckling och välmående, enligt elever med NPF

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linda Agrell; Magdalena Lundstedt Nordén; [2023-02-16]
  Nyckelord :fenomenografi; NPF; framgångsfaktorer; kunskapsutveckling; välmående; inkludering;

  Sammanfattning : Skolans uppdrag är att erbjuda en likvärdig utbildning och uppväga skillnader i elevers förutsättningar med hjälp av tillgänglig lärmiljö, extra anpassningar och särskilt stöd. Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) uppvisar sämre mående och måluppfyllelse än övriga elever. LÄS MER

 2. 2. Tidig läsundervisning: Ljudning eller annat? : En kvantitativ studie av yrkesverksamma lärares didaktiska val

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sigrid Wikström; [2023]
  Nyckelord :avkodning; bokstavskunskap; fonem-grafem-koppling; fonemisk medvetenhet; fonologisk läsning; fonologisk medvetenhet; läsning; läsundervisning;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker och sammanställer hur yrkesverksamma lärares tidiga läsundervisning ser ut i årskurs 1. Det är en kvantitativ studie med pragmatisk utgångspunkt och särskild tonvikt på didaktiska val rörande ljudning och fonologiska strategier. Inledningsvis introduceras och definieras de centrala begreppen. LÄS MER

 3. 3. När vi inte talar samma språk : En kvalitativ intervjustudie om upplevelser av det professionella mötet mellan familjebehandlare och familjer av utländsk bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Tina Lundblad; Elin Qvick; [2023]
  Nyckelord :Family treatment; Intercultural social work; Cultural competence; Alliance; Culturalism; Familjebehandling; Interkulturell socialt arbete; Kulturkompetens; Allians; Kulturalism;

  Sammanfattning : Att arbeta som familjebehandlare inom individ- och familjeomsorgen innebär att dagligen möta familjer som bär sin unika historia, sitt kulturella ursprung och livserfarenheter. När familjebehandlare och familj inte talar samma språk kompliceras mötet och utmaningar kan uppstå. LÄS MER

 4. 4. Organisation av matematikstöd på några gymnasieskolor : Ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tina Johansson; Catarina Larsson; [2023]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; Gymnasium; Matematikstöd; Organisation; Stödverksamhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Johansson, Tina och Larsson, Catarina (2023). Organisation av matematikstöd på några gymnasieskolor: ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Framgångsrik läsförståelse : Framgångsrika lässtrategier i skolan och faktorer som påverkar läsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Timmy Andersson; [2023]
  Nyckelord :Framgångsrik läsförståelse; läsning; läsundervisning; policy och textsamtal;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att granska vad tidigare forskning säger om framgångsrik undervisning om lässtrategier och vilka problem som kan påverka denna undervisning. Genom en tematisk analys har tio vetenskapliga publikationer med både svenska och internationella perspektiv granskats. LÄS MER