Sökning: "Läsförståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 1534 uppsatser innehållade ordet Läsförståelse.

 1. 1. HUR SKILJER SIG LÄSUPPLEVELSEN MELLAN EN E-BOK PÅ LÄSPLATTA OCH EN PAPPERSBOK?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Andreas Rune Eriksson; [2023-02-01]
  Nyckelord :E-bok; läsplatta; E-läsare; e-boksläsare; flow;

  Sammanfattning : Undersökningen i denna uppsats har syftet att ta reda på hur digital läsupplevelse graderad i upplevelsen av flow skiljer ifrån en pappersbok. Med e-bokens ökande popularitet har en intressant och viktig fråga uppstått om läsaren kan tillgodogöra sig denna läsning i samma utsträckning som vid analog papperstext. LÄS MER

 2. 2. En undersökning av den språkutvecklande lärmiljöni grundskolans årskurs 2 ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Johansson; [2023]
  Nyckelord :Avkodning; lärmiljö; läsförståelse; tidiga insatser; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Johansson, Malin (2023). En undersökning av den språkutvecklande lärmiljön i grundskolans årskurs 2 ur ett specialpedagogiskt perspektiv Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Läsförståelsestrategier kopplade till olika texttyper i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Isak Hagestad; Johanna Malm; [2023]
  Nyckelord :läsförståelsestrategier; läsförståelse; texttyper; kvantitativ undersökning; undervisning; lärares upplevelse;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the use of different text types and reading comprehension strategies used within the Swedish language education. In addition, we examine the teachers' obstacles, possibilities, comfortability and experiences within this field. LÄS MER

 4. 4. Boksamtal för att främja andraspråkselevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Gry Duvander; Aleksandra Bogeska; [2023]
  Nyckelord :Andraspråkselev; Boksamtal; Literacy; Läsförståelse och Språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och utforska hur boksamtal uppfattas och tillämpas i undervisningen för att främja läs- och språkutveckling hos andraspråkselever. Frågeställningen som ligger till grund för vår studie är följande: Hur upplever F-3 lärare att boksamtalet gynnar andraspråkselevers läsförståelse? Upplever lärare att boksamtalet är en språkutvecklande aktivitet? För att få svar på vår frågeställning utgår vi från en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Att läsa mellan raderna! : En kvalitativ studie om lärares syn på och arbete med läsförståelse i årkurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jonathan Svensson; Ebba Helgesson; [2023]
  Nyckelord :Läsförståelse; sociokulturellt perspektiv; critical literacy; textval; textsamtal; ämnesöverskridande;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka lärares synpunkter och arbetssätt på läsförståelse och vilka faktorer de anser påverka elevers läsförståelseutveckling. Orsaken till att vi valt att lyfta dessa frågor är PISA:s undersökning som visar på att en del elever i Sverige inte uppnår basnivån. LÄS MER