En intervjustudie av läsförståelse hos elever med autism på mellanstadiet. Hur beskriver klasslärare, speciallärare och logopeder att de arbetar och samverkar?

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syftet med studien är att öka kunskapen om vilka undervisningsmetoder som klasslärare, speciallärare och logopeder beskriver att de använder för att utveckla läsförståelse hos elever med autism på mellanstadiet. Vidare kommer vi att undersöka hur klasslärare, speciallärare och logopeder beskriver sin och varandras yrkesroll, samverkan och utveckling av samverkan för att främja läsförståelse hos elever med autism på mellanstadiet. Studien genomfördes med en fenomenologisk ansats och ett relationellt perspektiv samt sociokulturell teori som grund. Datainsamlingsmetoden utgjordes av sex semistrukturerade intervjuer med klasslärare, speciallärare samt logopeder. Tematisk analys av insamlade data genomfördes. Resultatet visar att elever med autism har förmåga att avkoda men behöver träna på inferenser för att förbättra läsförståelsen. Vidare har elever med autism lättare att bearbeta faktatexter än skönlitterära texter. Det är även en utmaning för klasslärare att individualisera återkopplingen för elever med autism. Kunskap om elever med autism och deras varierande behov hos verk samma yrkeskategorier betonas. Yrkeskategorierna är till största delen ense om vad den egna yrkesrollen innebär men har olika uppfattningar om varandras roller. Det förekommer också brister i samverkan mellan yrkeskategorierna. Samverkan med logoped är begränsad på grund av logopedens uppdrag och det finns även en brist på kunskap kring logopedens verksamhets område. Däremot finns det en samsyn kring utveckling av samverkan. Slutsatsen är att klasslärare är medvetna om utmaningarna med inferenser hos elever med autism men undervisningen av läsförståelse sker ofta utan reflektion kring elevernas specifika utmaningar. Klasslärare och speciallärare saknar kunskap om logopedens roll i arbetet med läsförståelse hos elever med autism. Slutligen framgår det att yrkesroller och samverkan varierar beroende på skolorganisation och skolform och att en utveckling behövs inom detta område.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)